Kocha­ni! My Pola­cy, daje­my radę! 🙂 Ser­ce rośnie!

➡ KGHM wypro­du­ku­je środ­ki dezyn­fe­ku­ją­ce dla szpi­ta­li, urzę­dów i firm. Zosta­nie wyko­rzy­sta­na przy tym infra­struk­tu­ra spół­ki Nitro­erg, któ­ra nale­ży do gru­py kapi­ta­ło­wej KGHM,

➡ PKN ORLEN infor­mu­je, że ruszy­ła pro­duk­cja pły­nu do dezyn­fek­cji rąk w Zakła­dzie Pro­duk­cyj­nym ORLEN OIL w Jedli­czu. Pierw­sza par­tia pro­duk­tu, w związ­ku z dużym zapo­trze­bo­wa­niem na ryn­ku, zosta­nie wysła­na do Agen­cji Rezerw Materiałowych.

Reklama

➡ Pol­ska fir­ma far­ma­ceu­tycz­no-bio­tech­no­lo­gicz­na Ada­med pro­du­ku­je lek poma­ga­ją­cy w wal­ce z koro­na­wi­ru­sem. Zmie­ni­li har­mo­no­gram pra­cy, tak aby zmak­sy­ma­li­zo­wać pro­duk­cję Are­chi­nu. Pra­cu­ją na trzy zmia­ny, rów­nież w sobotę.

➡ Igor Kla­ja, pre­zes fir­my OCTF, wła­ści­ciel zna­nych marek 4F i Outhorn chce wspo­ma­gać pol­ską służ­bę zdro­wia i zapo­wia­da, że w ponie­dzia­łek ruszy z pro­duk­cją mase­czek, kom­bi­ne­zo­nów ochron­nych i innych nie­zbęd­nych w szpi­ta­lach ubrań ochron­nych. Szpi­tal MSWiA dostał już 300 par gogli, a 20 proc. obro­tu prze­ka­zu­je wła­śnie na tę placówkę!

➡ Salo­ny Aga­ta /Agata Meble zde­cy­do­wa­ły o prze­ka­za­niu 1 000 000 zł służ­bie zdro­wia na zakup sprzę­tu medycz­ne­go i środ­ków zabez­pie­cze­nia sani­tar­ne­go na wal­kę z koronawirusem

➡ Lubel­ska fir­ma Bio­Ma­xi­ma S.A. twier­dzi, że opra­co­wa­ła szyb­ki test do wykry­wa­nia prze­ciw­ciał IgG i IgM prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi (2019-nCoV). Jak poda­no, jego wynik odczy­tać moż­na po upły­wie 10 minut.

➡ LOT Polish Air­li­nes przy pomo­cy rzą­du orga­ni­zu­je powro­ty do domu Pola­ków uzie­mio­nych za gra­ni­cą w związ­ku zagro­że­nia koronawirusem.

➡ Gru­pa Azo­ty prze­ka­zu­ją 3 mln zł m.in. dla szpi­ta­li zakaź­nych, gdzie lecze­ni będą pacjen­ci z koro­na­wi­ru­sem. To szan­sa na dodat­ko­wy sprzęt, lekar­stwa i środ­ki higie­nicz­ne. Gru­pa Azo­ty Zakła­dy Azo­to­we „Puła­wy” S.A. dzięki!

➡ Mul­tum firm gastro­no­micz­nych prze­ka­zu­je za dar­mo dosta­wę posił­ków i wody dla spo­łecz­nia­ków pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia 🙂 #posi­lek­za­dar­mo #gastro­po­ma­ga. Bra­wo dla Spon­ta­nicz­ny Sztab Oby­wa­tel­ski, Sto­wa­rzy­sze­nie Niskie Skład­ki i Fun­da­cja Otwar­ty Dialog.

➡ Circ­le K Pol­ska bra­wo dla dar­mo­wą kawę dla pra­cow­ni­ków służb!

➡ Orga­ni­za­cja Com­bat Alert orga­ni­zu­je w każ­dym miej­scu Pol­ski ludzi chęt­nych poma­gać star­szym i samot­nym oso­bom (zaku­py z dowo­zem do domu).

➡ Har­ce­rze i har­cer­ki poma­ga­ją prze­pro­wa­dzać akcje infor­ma­cyj­ne wśród lokal­nych mieszkanców.

A my wszy­scy pozo­sta­li­śmy bez­piecz­nie w domach 🙂 War­sza­wa i inne mia­sta są puste. Pozdra­wiam z home-office’a bo Walk to odpo­wie­dzial­na firma! 🙂

Bra­wo! Podaj dalej 🙂 I pod­sy­łaj­cie listę cie­ka­wych ini­cja­tyw! Zrób­my listę dobra

17 mar­ca 2020 o 00:03
Piek­nie Pola­cy wycho­dzi od nas iskra Iskra miło­ści do dru­gie­go czło­wie­ka .Jestem dum­na z Cie­bie Pol­sko .Razem mozna wszyst­ko!! Kto w domu sie­dzi bo nie może poma­gać to za róźa­niec Pan Bóg patrzy z góry i zno­wu Pol­ski Narod wyta­pia w Ogniu.

nade­sła­ła Mał­go­rza­ta Kossowski