Podob­ne misje zwią­za­ne z dys­try­bu­cją zesta­wów testo­wych COVID-19 spo­dzie­wa­ne są w naj­bliż­szych dniach.

W ponie­dzia­łek  US Air For­ce przy­wiózł 500.000  testo­wa­nia zesta­wów do testo­wa­nia COVID ‑19 z Włoch do Mem­phis, w sta­nie Ten­nes­see dowie­dział się por­tal Defen­se One

Gen. Dave Gold­fe­in, szef szta­bu sił powietrz­nych, potwier­dził, że woj­sko­we samo­lo­ty trans­por­to­we prze­wo­zi­ły zesta­wy do testo­wa­nia koro­na­wi­ru­sa, ale nie podał szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji pod­czas śro­do­wej odpra­wy w Pentagonie.

Misja odby­ła się samo­lo­tem towa­ro­wym C‑17 przy uży­ciu połą­cze­nia „Reach 911”, któ­ry wylą­do­wał wcze­śnie rano we wto­rek rano na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku Mem­phis, głów­nym węź­le FedEx. Wysył­ka zesta­wów do Mem­phis umoż­li­wia szyb­kie prze­nie­sie­nie ich do samo­lo­tów komer­cyj­nych i dys­try­bu­cję w całym kraju.

Zdję­cie opu­bli­ko­wa­ne na Insta­gra­mie we wto­rek poka­zu­je C‑17 wypeł­nio­ny pale­ta­mi zała­do­wa­ny­mi zesta­wa­mi testo­wy­mi, pod­pi­sa­ny przez użyt­kow­ni­ka, któ­ry powie­dział, że był człon­kiem zało­gi lot­ni­czej. Użyt­kow­nik, któ­ry opu­bli­ko­wał zdję­cie, usu­nął je, ale Defen­se One zwe­ry­fi­ko­wał jego autentyczność.

Gold­fe­in przy­znał, że Siły Powietrz­ne „przy­wo­żą  zesta­wy testo­we w celu wspar­cia Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go [i] Zdro­wia i Opie­ki Społecznej

 

Podob­ne misje są spo­dzie­wa­ne w naj­bliż­szych dniach, gdy woj­sko zwięk­szy swo­je wspar­cie dla dzia­łań pandemicznych.

Siły Powietrz­ne odmó­wi­ły komen­ta­rza, a Biu­ro Sekre­ta­rza Obro­ny i Bia­ły Dom nie odpo­wie­dzia­ły na proś­by o komentarz.

 

źró­dło: Defen­se One