Jeśli jesteś oso­bą star­szą lub wyma­gasz wsparcia 

i obec­nie nie możesz lub nie powi­nie­neś wycho­dzić  z domu, 

albo znasz taką osobę.

Zadzwoń!!!
Mło­dzież z para­fii św. Mak­sy­mi­lia­na Kolbe

goto­wa jest zro­bić zaku­py i dowieźć do domu.

Kon­takt o. Mar­cin Serwin
Tel. 905–848-2420
e‑mail mserwin@omiap.org