16 lute­go 1940 r. w Kra­ko­wie zmarł prof. Ste­fan Kołacz­kow­ski – wybit­ny histo­ryk lite­ra­tu­ry, kry­tyk lite­rac­ki.  W kolej­nych tygo­dniach po tej dacie będą umie­rać inni kra­kow­scy pro­fe­so­ro­wie, aresz­to­wa­ni bru­tal­nie w listo­pa­dzie 1939 r., w ramach Son­de­rak­tion Kra­kau i męcze­ni w obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych.  „Uwol­nie­ni” na począt­ku lute­go 1940 r. (nie­któ­rzy umar­li wcze­śniej w obo­zach) byli tak wycień­cze­ni i pora­nie­ni od razów obo­zo­wych ban­dy­tów, że odcho­dzi­li jeden po dru­gim.  Powol­na śmierć z udrę­cze­niem zada­wa­na kra­kow­skim pro­fe­so­rom jest jed­ną z naj­po­dlej­szych kart w histo­rii Nie­miec XX w. Son­de­rak­tion Kra­kau i jej kon­se­kwen­cje sta­ły się sym­bo­lem tego, co czę­sto nazy­wa­ne jest „pol­skim holo­kau­stem”, czy­li zagła­da wykształ­co­nych Pola­ków, by nie sta­li się prze­szko­dą w umac­nia­niu niem­czy­zny na wschodzie!

Zaczę­ło się od „zapro­sze­nia” do Col­le­gium Novum Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go i aresz­to­wa­nia 6 listo­pa­da 1939 r. pro­fe­so­rów UJ (142), Aka­de­mii Gór­ni­czej (21), Aka­de­mii Han­dlo­wej, KUL‑u i wileń­skie­go USB.  Trak­to­wa­no ich bru­tal­nie, upo­ka­rza­no, gło­dzo­no.  27 listo­pa­da wywie­zio­no ich do Ber­li­na, a stam­tąd do Sachsenhausen-Oranienburg.

Byli bici, poni­ża­ni, kaza­no im stać na pla­cu ape­lo­wym cały­mi godzi­na­mi.  Śmierć zbie­ra­ło żni­wo.  W Wigi­lię Boże­go Naro­dze­nia w Sach­sen­hau­sen umarł, z powo­du bra­ku pomo­cy lekar­skiej, prof. Anto­ni Mey­er.  Przy­czy­ną śmier­ci było ogól­ne wycień­cze­nie.  28 grud­nia wie­czo­rem umarł w bólach prof. Sta­ni­sław Estre­icher – wybit­ny biblio­graf i histo­ryk pra­wa, były rek­tor UJ. 1 stycz­nia 1940 r. umarł prof. Ste­fan Bed­nar­ski.  Nie otrzy­mał pomo­cy lekar­skiej.  Czte­ry dni póź­niej umie­ra prof. Jerzy Smo­leń­ski, wybit­ny geo­graf.  Przy­czy­na ta sama.  8 stycz­nia umie­ra prof. Tade­usz Gar­bow­ski, a w kolej­nych dniach pro­fe­so­ro­wie Feliks Rogo­ziń­ski (pobi­ty śmier­tel­nie przez Niem­ców), Kazi­mierz Kosta­nec­ki, Michał Sie­dlec­ki, Adam Różań­ski — wymro­że­nie orga­ni­zmu po „ape­lu.

19 stycz­nia w Sach­sen­hau­sen umarł prof. Igna­cy Chrza­now­ski – wybit­ny histo­ryk lite­ra­tu­ry pol­skiej, autor zna­ko­mi­tej „Histo­rii lite­ra­tu­ry nie­pod­le­głej Pol­ski”.  Trzy mie­sią­ce póź­niej Sowie­ci zamor­do­wa­li w Katy­niu mjr. Bog­da­na Chrza­now­skie­go, uko­cha­ne­go syna profesora…

Zbrod­nie na pol­skiej inte­li­gen­cji doko­ny­wa­ne były przez oby­dwu oku­pan­tów w spo­sób pla­no­wa­ny i uzgodniony.

Nie­miec­kie  zbrod­nie ludo­bój­stwa na Pola­kach czę­ścio­wo zosta­ły potę­pio­ne przez Rzą­dy Nie­miec, nato­miast zbrod­nie ludo­bój­stwa Rosji sowiec­kiej były i są wypie­ra­ne z świa­do­mo­ści Rosjan i świata.

                                         Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Piłsudskiego

                                            “Orzeł Strze­lec­ki” w Kanadzie

                                         Komen­dant Grze­gorz Waśniewski