Pre­zy­dent USA Donald Trump potwier­dza, że ​​gra­ni­ca mię­dzy Kana­dą a USA zosta­nie zamknię­ta „za obo­pól­ną zgo­dą” dla “mniej waż­ne­go ruchu”.

Trump, któ­ry ujaw­nił wia­do­mo­ści na Twit­te­rze, twier­dzi, że nie wpły­nie to na wymia­nę handlową