Zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem w USA jest ponad 21 tys. osób; zgi­nę­ło co naj­mniej 267 osób z Covid-19 — infor­mu­je w sobo­tę por­tal CNN. Ponad 70 milio­nów Ame­ry­ka­nom naka­za­no pozo­sta­nie w domach.

Guber­na­tor Nowe­go Jor­ku Andrew Cuomo zarzą­dził w pią­tek, aby wszy­scy pra­cow­ni­cy firm, któ­re nie są naj­bar­dziej istot­ne dla funk­cjo­no­wa­nia sta­nu, pozo­sta­wa­li w domach. Podob­ne kro­ki pod­ję­ły wła­dze Kali­for­nii oraz Illinois.

W USA w szyb­kim tem­pie przy­by­wa osób zaka­żo­nych. W sobo­tę ogól­na licz­ba zaka­żo­nych prze­kro­czy­ła 21 tys. Zmar­ło co naj­mniej 267 osób. Naj­gor­sza sytu­acja panu­je w sta­nie Nowy Jork. Pod kątem koro­na­wi­ru­sa prze­ba­da­no w Sta­nach Zjed­no­czo­nych łącz­nie ponad 195 tys. osób.

Reklama

Wła­dze Los Ange­les ape­lu­ją jed­nak do lokal­nych leka­rzy, by ogra­ni­czy­li testy na Covid-19 jedy­nie do nie­zbęd­nych przy­pad­ków. W nie­któ­rych sta­nach przed­sta­wi­cie­le służb medycz­nych ostrze­ga­ją o bra­kach w pro­duk­tach medycz­nych, m.in. w masecz­kach ochronnych.

Ame­ry­kań­skie wła­dze sta­ra­ją się uzu­peł­nić zapa­sy szpi­ta­li. Czę­ścio­wo przez pro­duk­cję wewnętrz­ną, a czę­ścio­wo przez import. Cuomo mówił w sobo­tę, że wła­dze Nowe­go Jor­ku pro­duk­tów medycz­nych “szu­ka­ją na całym globie”.

Z uwa­gi na spo­wol­nie­nie gospo­dar­cze wie­le firm w USA zmu­szo­nych jest do zawie­sze­nia swo­jej dzia­łal­no­ści. Według eks­per­tów bez­ro­bo­cie w Sta­nach Zjed­no­czo­nych już nie­dłu­go może osią­gnąć dwu­cy­fro­wy poziom. W Sena­cie trwa dys­ku­sja nad rekor­do­wym pakie­tem pomo­co­wym; jego kwo­ta ma wynieść ponad bilion dolarów.(PAP)

mobr/ kgod/