Oso­by korzy­sta­ją­ce w Toron­to z trans­por­tu publicz­ne­go mogą pła­cić za prze­jazd tyl­ko za pomo­cą kart Pre­sto i wsia­dać do nie­któ­rych pojaz­dów TTC jedy­nie tyl­ny­mi drzwia­mi. We wto­rek gotów­ka, bile­ty papie­ro­we i toke­ny prze­sta­ły być akcep­to­wa­ne. Jedy­nym wyjąt­kiem od tej zasa­dy jest Wheel-Trans.

Jeśli cho­dzi o wsia­da­nie i wysia­da­nie tyl­ny­mi drzwia­mi, mamy na uwa­dze bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie naszych pra­cow­ni­ków, tłu­ma­czył CEO TTC, Rick Leary. Dodał, że naj­waż­niej­sze to utrzy­ma­nie wła­ści­wych odle­gło­ści mię­dzy ludź­mi, rów­ne trak­to­wa­nie podróż­nych oraz zapew­nie­nie, że trans­port miej­ski będzie dopa­so­wa­ny do potrzeb.

W porów­na­niu z ubie­gły­mi lata­mi teraz w mar­cu z komu­ni­ka­cji miej­skiej korzy­sta o 70 proc. mniej osób niż zwy­kle. W związ­ku z tym TTC wpro­wa­dza zmia­ny na kil­ku trasach.

REKLAMA

Wszyst­kie linie 900 będą jeź­dzić w razie potrze­by oprócz linii eks­pre­so­wej 900 na lot­ni­sko, 903 Ken­ne­dy-Scar­bo­ro­ugh Cen­tre i 927 High­way 27.

Wszyst­kie linie eks­pre­so­we w cen­trum z serii 140 będą jeź­dzić w razie potrzeby.

176 Mimi­co GO i 508 Lake­sho­re będą jeź­dzić w razie potrzeby.

Linie regu­lar­ne będą w dal­szym cią­gu kur­so­wać na liniach ekspresowych.

Lista zmian jest zamiesz­czo­na na stro­nie TTC.

Płat­no­ści gotów­ką nie są też akcep­to­wa­ne przez Metro­linx. W pocią­gach i auto­bu­sach GO moż­na pła­cić tyl­ko Pre­sto lub wsia­da­jąc trze­ba mieć bilet. Punk­ty obsłu­gi klien­ta też nie przyj­mu­ją gotów­ki. Bile­ty moż­na kupić w auto­ma­tach samoobsługowych.