W cza­sie pan­de­mii COVID-19, Par­ki Naro­do­we będą nieczynne
Dro­gi przez par­ki pozo­sta­ną otwar­te, ale par­ko­wa­nie i dostęp do szla­ków będzie ograniczony

„Każ­dy, kto roz­wa­żał wizy­tę w Parks Cana­da, powi­nien zre­zy­gno­wać z wyjaz­du” — powie­dział we wto­rek  mini­ster śro­do­wi­ska i zmian kli­ma­tu Jona­than Wilkinson.

Wszyst­kie par­kin­gi i zwią­za­ne z nimi usłu­gi dla zwie­dza­ją­cych będą zamknię­te do odwo­ła­nia od godzi­ny 01:01 w środę.

reklama

„Nale­ży pamię­tać, że par­ko­wa­nie na dro­gach nie jest dozwo­lo­ne. Pro­si­my wszyst­kich o prze­strze­ga­nie tych ograniczeń”.

Wil­kin­son powie­dział, że posu­nię­cie to  jest koniecz­ne do zwal­cza­nia roz­prze­strze­nia­nia się koro­na­wi­ru­sa, któ­ry powo­du­je COVID-19.

„Ostat­nio widzie­li­śmy wzrost licz­by odwie­dzin” — powie­dział. „Jest to jed­nak pro­blem, ponie­waż nasze szla­ki i obsza­ry dzien­ne­go użyt­ku sta­ły się   dość zatło­czo­ne. Mówiąc wprost, jest to niebezpieczne”.

 

Agen­cja fede­ral­na twier­dzi, że będzie nadal świad­czyć „kry­tycz­ne” usłu­gi w obrę­bie par­ków naro­do­wych, w tym utrzy­ma­nie dróg, usu­wa­nie śnie­gu, gasze­nie poża­rów, utrzy­my­wa­nie zapór oraz pro­gno­zo­wa­nie i kon­tro­lę lawin.