Ksią­żę Karol, spad­ko­bier­ca tro­nu bry­tyj­skie­go, uzy­skał pozy­tyw­ny wynik testu na nowy koro­na­wi­rus, poin­for­mo­wa­ło w śro­dę jego biuro.

71-latek wyka­zu­je łagod­ne obja­wy COVID-19 i sam się izo­lu­je w kró­lew­skiej posia­dło­ści w Szko­cji, gło­si oświad­cze­nie Cla­ren­ce House.

Żona księ­cia , 72-let­nia  ma wynik negatywny.

„Ksią­żę Walii wyka­zu­je łagod­ne obja­wy i jak zwy­kle pra­co­wał w domu przez ostat­nie kil­ka dni”.

Testy zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne przez Natio­nal Health Servi­ce w Szkocji.

„Nie jest moż­li­we usta­le­nie, od kogo ksią­żę zła­pał wiru­sa ze wzglę­du na dużą licz­bę zadań, któ­re wyko­nał w swo­jej publicz­nej roli w cią­gu ostat­nich tygo­dni” — gło­si oświad­cze­nie Cla­ren­ce House.