- MZ przy­go­to­wa­ło pro­jekt usta­wy o wzmoc­nie­niu kadr medycz­nych. Został w nim „prze­my­co­ny” zapis infor­mu­ją­cy o tym, że pie­lę­gniar­ka z zagra­ni­cy, któ­ra będzie sta­ra­ła się o pra­cę w Pol­sce pod­czas pan­de­mii nie będzie musia­ła znać języ­ka pol­skie­go. To kurio­zal­ny pomysł — powie­dzia­ła Mede­xpres­so­wi prze­wod­ni­czą­ca OZZ­PiP Kry­sty­na Ptok.

 

za mede­xpress

reklama