Rząd fede­ral­ny zamy­ka sieć cen­trów Servi­ce Cana­da w związ­ku z oba­wa­mi doty­czą­cy­mi COVID-19.

Decy­zja ogło­szo­na póź­nym wie­czo­rem w czwar­tek, nie powin­na wpły­nąć na sytu­ację ludzi skła­da­ją­cych poda­nia o “bez­ro­bo­cie”, ponie­waż ogrom­na więk­szość wnio­sków jest skła­da­na online.

Nowe świad­cze­nia dla tych, któ­rzy nie kwa­li­fi­ku­ją się do EI, ale obję­ci są nowy­mi pro­gra­ma­mi nadzwy­vzaj­ny­mi z powo­dou Covid-19 wysy­cha z powo­du COVID-19, będą dostęp­na poprzez apli­ka­cję onli­ne. Por­tal inter­ne­to­wy ma zostać otwar­ty na począt­ku przy­szłe­go miesiąca.

Mini­ster odpo­wie­dzial­ny za Servi­ce Cana­da twier­dzi, że urzęd­ni­cy będą szu­kać alter­na­tyw­nych roz­wią­zań dla tych, któ­rzy nadal potrze­bu­ją oso­bi­ste­go kon­tak­tu — grup, takich jak senio­rzy czy Indianie.

Pra­cow­ni­cy biur sku­pią się na odpo­wia­da­niu na pyta­nia tele­fo­nicz­nie. Inni będą mogli dzwo­nić do ludzi bez­po­śred­nio, pro­szą­cych o pomoc w zakre­sie EI i wnio­sków emerytalnych.

Zapo­trze­bo­wa­nie na Servi­ce Cana­da wzro­sło w ostat­nich dniach, ponie­waż w cią­gu nie­co ponad tygo­dnia przy­by­ło ponad milion nowych wnio­sków o świad­cze­nia EI.