Do cze­go będzie słu­żył ten kryzys?

Roz­mo­wa z cyklu “Dzień dobry panie Andrzeju”,
czy kry­zys nie będzie cze­muś słu­żył? Czy nasi lide­rzy mają wizję radze­nia sobie z sytu­acją? Cze­mu nikt nie porów­nu­je sta­ty­styk zgo­nów w Onta­rio sprzed roku z tymi teraz? Czy ludzie rze­czy­wi­ście umie­ra­ją na Covid? Dla­cze­go nie moż­na pra­co­wać — co w tej epi­de­mii jest takie­go wyjąt­ko­we­go w porów­na­niu do tych, z lat 50. czy 60. kie­dy mimo zacho­ro­wań nikt nie zamy­kał miesz­kań­ców do aresz­tu domowego?