Papież Fran­ci­szek powie­dział w pią­tek tele­wi­zji RAI, że “ukrzy­żo­wa­ny­mi” w dobie pan­de­mii są leka­rze, pie­lę­gnia­rze, pie­lę­gniar­ki, zakon­ni­ce, księ­ża “zmar­li na fron­cie jak żoł­nie­rze, któ­rzy odda­li życie z miło­ści, wytrwa­li jak Mary­ja pod krzy­ża­mi wspólnot”.
Papież zadzwo­nił w Wiel­ki Pią­tek z Waty­ka­nu do stu­dia pro­gra­mu redak­cji kato­lic­kiej “Na jego podo­bień­stwo” we wło­skiej tele­wi­zji publicz­nej. Mówił o wszyst­kich, któ­rzy zmar­li lecząc chorych.

“Tak­że dzi­siaj są ukrzy­żo­wa­ni i ukrzy­żo­wa­ne z miło­ści” — podkreślił.

“Jestem — powie­dział — bli­sko z Ludem Bożym, przede wszyst­kim z naj­bar­dziej cier­pią­cy­mi, z ofia­ra­mi tej pan­de­mii, z bólem świa­ta, ale patrząc w górę, z nadzie­ją, któ­ra nie zawo­dzi, nie zabie­ra bólu, ale nie zawodzi”.

Z Rzy­mu Syl­wia Wysoc­ka (PAP)