Więk­szość przed­się­bior­ców wynaj­mu­ją­cych loka­le w cen­trum Toron­to nie będzie w sta­nie zapła­cić czyn­szu za maj, wyni­ka z ankie­ty prze­pro­wa­dzo­nej przez Cork­town Resi­dents and Busi­ness Asso­cia­tion. Sto­wa­rzy­sze­nie zapy­ta­ło o oce­nę sytu­acji 43 przed­się­bior­ców mię­dzy 26 mar­ca a 4 kwiet­nia. 75 proc. respon­den­tów przy­zna­ło, że nie da rady zapła­cić za czynsz w maju, a 30 proc. powie­dzia­ło, że jesz­cze nie zapła­ci­ło za kwiecień.

Aaron Bin­der, prze­wod­ni­czą­cy Cork­town Resi­dents and Busi­ness Asso­cia­tion, uwa­ża, że pro­win­cja powin­na natych­miast wpro­wa­dzić zamro­że­nie płat­no­ści czyn­szów od pod­mio­tów komercyjnych.

Ankie­to­wa­ni twier­dzi­li, że zastęp­cze spo­so­by sprze­da­ży i świad­cze­nia usług, stra­te­gie cię­cia kosz­tów, ofe­ro­wa­nie dostaw, usług “na wynos”, usług przez inter­net czy płat­no­ści z góry nie przy­no­szą ocze­ki­wa­ne­go efek­tu. Dzie­wię­ciu na dzie­się­ciu wła­ści­cie­li przed­się­biorstw pró­bo­wa­ło wpro­wa­dzić co naj­mniej jed­ną zmia­nę, by utrzy­mać dochód, ale tyl­ko jed­na na dzie­sięć osób, któ­re tak zadzia­ła­ły, stwier­dzi­ła, że to pomogło.

reklama

Dalej według ankie­ty jeden na pię­ciu przed­się­bior­ców nie kwa­li­fi­ku­je się do uzy­ska­nia pożycz­ki lub nie jest pew­ny, czy się kwa­li­fi­ku­je. Czte­rech na dzie­się­ciu zło­ży­ło wnio­ski o pożycz­kę, ale też co pią­ty mówi, ze nie chce brać pożycz­ki i się zadłu­żać w obec­nej sytuacji.

Kil­ku respon­den­tów poskar­ży­ło się na prak­tycz­nie cał­ko­wi­ty brak współ­pra­cy z najem­cą, któ­ry nie chce sły­szeć o nego­cja­cji czynszu.

Trzy czwar­te przed­się­bior­ców oce­nia, że ich dochód spadł w mar­cu o 80 proc. Nawet ci, któ­rzy pozo­sta­ją otwar­ci, mówią o spad­ku o co naj­mniej 40 proc.