Obcho­dy 3‑Majowe w Para­fii Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze, Kanada

Po uro­czy­stej Mszy św. cele­bro­wa­nej w koście­le Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze, księ­ża wyszli przed zamknię­ty dla wier­nych kościół i wspól­nie z gru­pą wier­nych zebra­nych w samo­cho­dach na par­kin­gu pomo­dli­li się m.in. o trwa­nie Kościo­ła w Kana­dzie i w Pol­sce. Ojcu Pro­bosz­czo­wi Janu­szo­wi Bła­że­ja­ko­wi OMI głos łamał się ze wzruszenia…