Homo­sek­su­al­ne mał­żeń­stwa i abor­cja na świe­cie to znak “ducho­wej siły Anty­chry­sta” — to sło­wa eme­ry­to­wa­ne­go papie­ża Bene­dyk­ta XVI przy­to­czo­ne w jego nowej bio­gra­fii napi­sa­nej przez nie­miec­kie­go dzien­ni­ka­rza i jego lite­rac­kie­go współ­pra­cow­ni­ka Pete­ra Seewalda.

Obszer­ny tom z wypo­wie­dzia­mi Bene­dyk­ta XVI uka­że się w Niem­czech w ponie­dzia­łek, a w innych kra­jach — w kolej­nych mie­sią­cach. Papież Rat­zin­ger otrzy­mał tom bio­gra­fii pod tytu­łem “Życie” w dniu swych 93. uro­dzin 16 kwietnia.

Sło­wa eme­ry­to­wa­ne­go papie­ża przy­to­czył kon­ser­wa­tyw­ny ame­ry­kań­ski por­tal Life Site News, a za nim w nie­dzie­lę wło­ski dzien­nik “La Repub­bli­ca”, któ­ry kolej­ną wypo­wiedź nazwał “powro­tem Ratzingera”.

Reklama

W roz­mo­wie z Seewal­dem powie­dział on: “Sto lat temu każ­dy uznał­by za absurd roz­mo­wę o mał­żeń­stwie homoseksualnym”.

“Dzi­siaj ten, kto mu się sprze­ci­wia jest eks­ko­mu­ni­ko­wa­ny ze spo­łe­czeń­stwa” — stwier­dził Bene­dykt XVI. To samo — dodał — odno­si się do “abor­cji i two­rze­nia istot ludz­kich w laboratorium”.“Współczesne spo­łe­czeń­stwo jest w trak­cie for­mu­ło­wa­nia anty­chrze­ści­jań­skie­go cre­do, a jeśli ktoś się mu sprze­ci­wia, jest kara­ny przez spo­łe­czeń­stwo eks­ko­mu­ni­ką” — oświad­czył Bene­dykt XVI.

Źró­dło: pap