Euro­pej­ski Nakaz Aresz­to­wa­nia wobec oby­wa­te­la Szwe­cji, któ­ry uciekł do Pol­ski ze swo­im dziec­kiem, nie będzie wyko­na­ny. Pro­ku­ra­tu­ra sprze­ci­wi­ła się temu na pole­ce­nie zastęp­cy PG Rober­ta Her­nan­da, a sąd się do wnio­sku przy­chy­lił – poin­for­mo­wał wice­mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Michał Wójcik.

Oby­wa­tel Szwe­cji – Sam S. wyje­chał z synem Jac­kiem do Pol­ski, bo nie zga­dzał się z postę­po­wa­niem szwedz­kiej opie­ki spo­łecz­nej. Chło­piec w ub.r. został umiesz­czo­ny w tzw. rodzi­nie zastęp­czej, a on nie mógł odzy­skać dziec­ka, choć nie ode­bra­no mu praw rodzicielskich.

Po jego wyjeź­dzie z dziec­kiem ze Szwe­cji, tam­tej­szy wymiar spra­wie­dli­wo­ści wysta­wił za Samem S. Euro­pej­ski Nakaz Aresz­to­wa­nia. Męż­czy­zna był poszu­ki­wa­ny ENA w związ­ku z podej­rze­niem porwa­nia syna.

reklama

21 kwiet­nia br. Szwe­da zatrzy­ma­li funk­cjo­na­riu­sze Komen­dy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Gdań­sku. Mało­let­ni Jack tra­fił wów­czas do pogo­to­wia opiekuńczego.

Po zatrzy­ma­niu Sama S. Sąd Rejo­no­wy w Gdań­sku zde­cy­do­wał o umiesz­cze­niu chłop­ca w pla­ców­ce opie­kuń­czej. Z kolei Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku w związ­ku z wyda­nym naka­zem zasto­so­wał wobec ojca mało­let­nie­go zakaz opusz­cza­nia kra­ju i dozór policji.

Ojciec od umiesz­cze­nia chłop­ca w pla­ców­ce opie­kuń­czej wal­czył o syna. W spra­wie dziec­ka inter­we­nio­wa­li w sądzie Rzecz­nik Praw Dziec­ka Miko­łaj Paw­lak oraz Mini­ster­stwo Sprawiedliwości.

8 maja br. Sąd Rejo­no­wy Gdańsk-Połu­dnie naka­zał Gdań­skie­mu Pogo­to­wiu Opie­kuń­cze­mu natych­mia­sto­we wyda­nie mało­let­nie­go Jac­ka ojcu Samo­wi S. Od tego cza­su chło­piec prze­by­wa z ojcem.

Jest podej­rza­na o wyłu­dze­nie 50 tys. zł. Poli­cja publi­ku­je por­tret pamięciowy
Senior­ce z Brze­gu (woj. opol­skie) meto­dą „na wnucz­ka” skra­dzio­no 50 tys. zł. Prze­stęp­cy zadzwo­ni­li do kobie­ty, infor­mu­jąc o rze­ko­mym wypadku…

„Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku uwzględ­nił we wto­rek wnio­sek pro­ku­ra­tu­ry o wyda­nie posta­no­wie­nia o odmo­wie prze­ka­za­nia oby­wa­te­la Szwe­cji poszu­ki­wa­ne­go Euro­pej­skim Naka­zem Aresz­to­wa­nia wyda­nym przez Pro­ku­ra­tu­rę w Goete­bor­gu podej­rza­ne­mu o upro­wa­dze­nie dziec­ka” – poin­for­mo­wa­ła Pro­ku­ra­tu­ra Krajowa.

Wnio­sek ten Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Gdań­sku skie­ro­wa­ła do sądu na pole­ce­nie zastęp­cy Pro­ku­ra­to­ra Gene­ral­ne­go Rober­ta Hernanda.

Pro­ku­ra­tu­ra Kra­jo­wa poin­for­mo­wa­ła, że „z tre­ści ENA wyni­ka, że 30 stycz­nia 2020 roku męż­czy­zna miał zabrać syna z pla­ców­ki na tere­nie Szwe­cji, w któ­rej dziec­ko zosta­ło umiesz­czo­ne i odda­lił się w nie­zna­nym kierunku”.

„Poszu­ki­wa­ny został zatrzy­ma­ny 21 kwiet­nia 2020 roku w Gdań­sku. Po prze­słu­cha­niu zatrzy­ma­ne­go przed sądem, pro­ku­ra­tor wnio­sko­wał o zasto­so­wa­nie wol­no­ścio­wych środ­ków zapo­bie­gaw­czych. Wnio­sek ten został przez sąd uwzględ­nio­ny” – infor­mu­je Pro­ku­ra­tu­ra Krajowa.

Po ana­li­zie akt spra­wy, zgod­nie z zale­ce­niem Pro­ku­ra­tu­ry Kra­jo­wej 6 maja br. roku Pro­ku­ra­tu­ra Okrę­go­wa w Gdań­sku skie­ro­wa­ła do sądu wnio­sek o wyda­nie posta­no­wie­nia o odmo­wę prze­ka­za­nia ści­ga­ne­go stro­nie szwedzkiej.

Pro­ku­ra­tu­ra pod­ję­ła rów­nież dzia­ła­nia z zakre­su opie­kuń­cze­go doty­czą­ce mało­let­nie­go syna oby­wa­te­la szwedzkiego.

„Euro­pej­ski Nakaz Aresz­to­wa­nia nie będzie wyko­na­ny wobec oby­wa­te­la Szwe­cji, któ­ry uciekł do Pol­ski ze swo­im dziec­kiem. Pro­ku­ra­tu­ra sprze­ci­wi­ła się wyko­na­niu ENA na pole­ce­nie Zastęp­cy PG Rober­ta Her­nan­da. Sąd przy­chy­lił się. Dzię­ku­ję” – poin­for­mo­wał we wto­rek na Twit­te­rze wice­mi­ni­ster spra­wie­dli­wo­ści Michał Wój­cik. Peł­no­moc­nicz­ka Szwe­da Julia Maj­kow­ska powie­dzia­ła, że obec­nie mało­let­ni Jack miesz­ka z ojcem w Trój­mie­ście. Chło­piec czu­je się dobrze. Cie­szę się, że może prze­by­wać z tatą – powiedziała.