Spraw­dza­my dystan­so­wa­nie spo­łecz­ne w Mississaudze

W nie­dziel­ne popo­łu­dnie 24 maja 2020 pięk­na pogo­da spra­wi­ła, że do par­ków wyszły tysią­ce miesz­kań­ców Mis­sis­sau­gi, nie­ste­ty par­kin­gi nadal są zamknię­te, ale ludzie radzą sobie jak mogą, par­ku­jąc na uli­cach. Odwie­dza­my Port Credit

Reklama