Szef poli­cji Toron­to Mark Saun­ders zwró­cił się do mediów w nie­dzie­lę komen­tu­jąc zdję­cia  zatło­czo­ne­go par­ku Tri­ni­ty Bellwoods

Według Saun­der­sa wie­lu oso­bom wysta­wio­no mandaty.

Saun­ders powie­dział rów­nież, że oso­by odwie­dza­ją­ce park zosta­ły zauwa­żo­ne pod­czas odda­wa­nia moczu i kału na tere­nie pobli­skich nieruchomości.

reklama

„Kie­dy nie widzisz zagro­że­nia, mniej praw­do­po­dob­ne jest zro­zu­mie­nie wpły­wu, jaki wywie­rasz. Gdy­by to były skor­pio­ny, nie było­by w par­ku niko­go”, kon­ty­nu­ował Saun­ders. „Mam tyl­ko nadzie­ję, że ludzie zro­zu­mie­ją, że cho­dzi o rato­wa­nie życia”.