Ludzie umie­ra­ją­cy bez opie­ki, prze­ra­ża­ją­ce warun­ki i nad­uży­cia — taką sytu­ację opi­su­ją woj­sko­we rapor­ty z poby­tu żoł­nie­rzy w domach spo­koj­nej sta­ro­ści w Ontario.
Według tych doku­men­tów miesz­kań­cy „umie­ra­ją” i „nie są odpo­wied­nio leczeni”

Kana­dyj­skie woj­sko odsu­nę­ło zasło­ny prze­ra­ża­ją­cej sytu­acji i znę­ca­nia się nad pen­sjo­na­riu­sza­mi  w pię­ciu domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w Ontario.

Żoł­nie­rze zosta­li wezwa­ni do pla­có­wek w ramach pomo­cy w cza­sie pandemii

reklama

To, co odkry­li, zosta­ło zapi­sa­ne w oce­nach każ­de­go z domów — w Pic­ke­ring, Scar­bo­ro­ugh, Eto­bi­co­ke, North York i Bramp­ton — i przed­sta­wio­ne w rapor­cie dla rzą­du Ontario.

Doug Ford stwier­dził we wto­rek, że czy­ta­nie tego rapor­tu było naj­trud­niej­szą rze­czą, jaką uczy­nił w roli pre­mie­ra i przy­pra­wi­ło go o mdłości.

 

Pod­czas codzien­ne­go brie­fin­gu medial­ne­go pre­mier powie­dział, że był zszo­ko­wa­ny, roz­cza­ro­wa­ny i roz­gnie­wa­ny tym, co usłyszał.

Pre­mier fede­ral­ny Justin Tru­de­au powie­dział, że raport pod­kre­śla potrze­bę popra­wy stan­dar­dów opie­ki dla senio­rów w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w całym kra­ju i rząd fede­ral­ny będzie wspie­rać wysił­ki pro­win­cji, aby to uczy­nić. Opie­ka dłu­go­ter­mi­no­wa pod­le­ga jurys­dyk­cji prowincji.

W Onta­rio żoł­nie­rze zosta­li roz­miesz­cze­ni w Orchard Vil­la w Pic­ke­ring, Alta­mont Care Com­mu­ni­ty w Scar­bo­ro­ugh, Eato­nvil­le w Eto­bi­co­ke, Haw­thor­ne Pla­ce w pół­noc­nym Yor­ku i Hol­land Chri­stian Homes Gra­ce Manor w Brampton.