Według naj­now­sze­go son­da­żu poło­wa Kana­dyj­czy­ków uwa­ża, że rząd ukry­wa przed nimi całą praw­dę na temat COVID-19.

50 pro­cent ankie­to­wa­nych uwa­ża­ło, że rzą­dy celo­wo nie udo­stęp­nia­ją infor­ma­cji o epi­de­mii koronawirusa.

Nie­któ­rzy z respon­den­tów  uwa­ża­ją, że ​​Bill Gates jest odpo­wie­dzial­ny za roz­prze­strze­nia­nie się nowe­go koro­na­wi­ru­sa, i że ​​ist­nie­je zwią­zek mię­dzy pan­de­mią a sie­cia­mi 5G lub że COVID-19 nigdy nie istniał.

37 pro­cent ankie­to­wa­nych sądzi, że ​​wirus został stwo­rzo­ny w labo­ra­to­rium, a 34 pro­cent, że ​​został stwo­rzo­ny przez chiń­ski rząd.

Z dzie­wię­ciu wysu­nię­tych teo­rii ponad poło­wa ankie­to­wa­nych zgo­dzi­ła się z co naj­mniej jed­ną z nich.