Ty też musisz zachować dystans społeczny...

Rząd Onta­rio prze­dłu­żył  nad­zwy­czaj­ne roz­po­rzą­dze­nia COVID-19 o kolej­ne dwa tygodnie.

W oświad­cze­niu opu­bli­ko­wa­nym w śro­dę pro­win­cja infor­mu­je, że będą  one obo­wią­zy­wać do 9 czerwca.

„Prze­dłu­ża­my te prze­pi­sy aby chro­nić zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo wszyst­kich osób i rodzin, gdy zaczy­na­my stop­nio­wo i bez­piecz­nie ponow­nie otwie­rać naszą pro­win­cję”, powie­dział Pre­mier Doug Ford.

„Aby utrzy­mać to co osią­gnę­li­śmy, ludzie powin­ni nadal prze­strze­gać  pro­stych wytycz­nych doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go,  utrzy­my­wać dystans fizycz­ny, nosić maskę, gdy utrzy­ma­nie dystan­su jest trud­ne i regu­lar­nie myć ręce.”

Prze­pi­sy nad­zwy­czaj­ne obej­mu­ją zamknię­cie   pla­ców zabaw, publicz­nych base­nów, barów i restau­ra­cji, a tak­że ogra­ni­cze­nie  spo­tkań towa­rzy­skich do pię­ciu osób.

Ford nadal zachę­ca miesz­kań­ców Onta­rio do pod­da­nia się testo­wi na obec­ność wirusa.

„Jeśli uwa­żasz, że masz COVID-19 lub możesz być nara­żo­ny na wiru­sa, przy­jedź do cen­trum oce­ny i pod­daj się testom. ”

Dotych­cza­so­we prze­pi­sy o sta­nie wyjąt­ko­wym w pro­win­cji obo­wią­zy­wa­ły do 2 czerwca.