Jak dono­si bry­tyj­ski lewi­co­wy The Mor­ning Star
Funk­cjo­na­riu­sze z poli­cji USA odpo­wie­dzial­ni za zabi­cie Geo­r­ge­’a Floy­da zosta­li prze­szko­le­ni przez izra­el­skich eks­per­tów orga­nów ści­ga­nia w zakre­sie tech­nik krę­po­wa­nia, obez­wład­nia­nia i tak­tyk antyterrorystycznych.

Co naj­mniej 100 poli­cjan­tów z Min­ne­so­ty wzię­ło udział w kon­fe­ren­cji zor­ga­ni­zo­wa­nej przez izra­el­ski kon­su­lat w Chi­ca­go w 2012 r., już po raz drugi.

Tak zwa­na kon­fe­ren­cja szko­le­nio­wa w zakre­sie wal­ki z ter­ro­ry­zmem w Min­ne­apo­lis była współ­or­ga­ni­zo­wa­na przez FBI.

Izra­el­ski wice­kon­sul Sha­har Arie­li twier­dził, że pół­dnio­wa sesja zgro­ma­dzi­ła „naj­wyż­szej kla­sy spe­cja­li­stów z izra­el­skiej poli­cji”, aby podzie­lić się wie­dzą ze swo­imi ame­ry­kań­ski­mi kolegami.

Nie wia­do­mo, czy któ­ry­kol­wiek z funk­cjo­na­riu­szy zaan­ga­żo­wa­nych w incy­dent, w któ­rym zgi­nął pan Floyd, uczest­ni­czył w spotkaniu.

Neta Golan pale­styń­ska dzia­łacz­ka na rzecz praw czło­wie­ka powie­dzia­ła, że ​​kie­dy zoba­czy­ła obraz Dere­ka Chau­vi­na klę­czą­ce­go na szyi   Floy­da, sta­nę­ły jej przed ocza­mi dzia­ła­nia sił izra­el­skich na oku­po­wa­nych terytoriach.

Wie­lu izra­el­skich żoł­nie­rzy sto­so­wa­ło tę tech­ni­kę klę­ka­nia na pier­si i szyi, kie­dy pro­te­sto­wa­li­śmy na Zachod­nim Brze­gu w 2006 roku.

„ Nadal sto­su­ją tę tak­ty­kę — dwóch moich przy­ja­ciół ma zła­ma­ne szy­je, ale na szczę­ście prze­ży­ło — i jasne jest, że [Izra­el] dzie­li się tymi meto­da­mi, kie­dy szko­li siły poli­cyj­ne za gra­ni­cą w zakre­sie „kon­tro­li tłu­mu” w USA i innych kra­jach, w tym Suda­nie i w Brazylii. ”

Szko­le­nie ame­ry­kań­skich funk­cjo­na­riu­szy poli­cji przez siły izra­el­skie jest powszech­nie stosowane.

Set­ki poli­cjan­tów z Flo­ry­dy, New Jer­sey, Pen­syl­wa­nii, Kali­for­nii, Ari­zo­ny, Con­nec­ti­cut, Nowe­go Jor­ku, Mas­sa­chu­setts, Karo­li­ny Pół­noc­nej, Geo­r­gii, sta­nu Waszyng­ton i Waszyng­ton DC było w ​​Izra­elu na szko­le­niach przy­zna­je Amne­sty International

całość tutaj