Ostat­nie wypad­ki w Sta­nach Zjed­no­czo­nych wpi­sy­wa­ne są przez nie­któ­rych żydow­skich publi­cy­stów w anty­pol­ską nar­ra­cję histo­rycz­ną, a poli­cjan­ci, któ­rzy byli świad­ka­mi bru­tal­ne­go potrak­to­wa­nia aresz­to­wa­ne­go Murzy­na Geo­r­ge­’a Floy­da przy­rów­ny­wa­ni do Pola­ków patrzą­cych na mor­do­wa­nie Żydów w war­szaw­skim gettcie.

Aviya Kush­ner pisze w poczyt­nym żydow­skim tygo­dniu For­ward, że godzi­ny poli­cyj­na wzbu­dza u Żydów tra­gicz­ne wspo­mnie­nia ery śre­dnio­wie­cza i holokaustu.

cytu­ję

. „Jed­ną z naj­bar­dziej nie­po­ko­ją­cych rze­czy dla mnie są inni ofi­ce­ro­wie, inni ofi­ce­ro­wie, któ­rzy sto­ją w pobli­żu” — powie­dział St. Paul May­or Melvin Car­ter w PBS News Hour, odno­sząc się do pozo­sta­łych trzech poli­cjan­tów obec­nych pod­czas mor­der­stwa Geo­r­ge­’a Floyda.

Uwa­gi bur­mi­strza Car­te­ra przy­po­mnia­ły mi się pod­czas lek­tu­ry histo­rii o get­tach w Pol­sce pod­czas Holo­kau­stu, któ­rych wcze­śniej nie rozu­mia­łam w peł­ni. Utkną­łem w domu w mie­ście, w któ­rym wszyst­kie środ­ki trans­por­tu publicz­ne­go zosta­ły zamknię­te w nocy, zaczą­łem czy­tać o pol­skich tramwajach.

„W pol­skich mia­stach Łodzi i War­sza­wie”, według US Holo­caust Museum, „linie tram­wa­jo­we bie­gły przez śro­dek get­ta. Zamiast prze­kie­ro­wy­wać tra­sy, robot­ni­cy odgro­dzi­li je, a poli­cjan­ci pil­no­wa­li , aby Żydzi nie ucie­kli  wska­ku­jąc do wago­nów. Pasa­że­ro­wie spo­za get­ta korzy­sta­li z nich, aby dostać się do pra­cy w dni powsze­dnie, a nie­któ­rzy jeź­dzi­li nimi w nie­dzie­lę tyl­ko po to, by gapić się i szy­dzić z uwię­zio­nych w gettcie. ”

Tak. Pola­cy dojeż­dża­ją­cy do pra­cy widzie­li to wszyst­ko, podob­nie jak trzej inni poli­cjan­ci z pew­no­ścią byli wystar­cza­ją­co bli­sko, aby zoba­czyć, co się dzie­je z Floydem…

 

całość tutaj : The For­ward