Bom­bar­dier zwol­ni w tym roku 2500 pra­cow­ni­ków swgo dzia­łu pro­duk­cji lotniczej.

W opu­bli­ko­wa­nym w pią­tek rano komu­ni­ka­cie Bom­bar­dier, któ­ry ma swą sie­dzi­bę w Quebe­cu stwier­dza, że ​​spo­dzie­wa się 30-pro­cen­to­we­go spad­ku sprze­da­ży samo­lo­tów biz­ne­so­wych, co zmu­sza do zmniej­sze­nia licz­by pracowników.

1500 zwol­nień będzie mia­ło miej­sce w zakła­dach w Quebe­cu,  400 w Onta­rio, a pozo­sta­łe poza Kanadą.

reklama

Bom­bar­dier w minio­nych mie­sią­cach wyszedł z bran­ży pro­duk­cji kole­jo­wej, sprze­dajc tę część fir­my Fran­cu­zom oraz pro­duk­cji komer­cyj­nych samo­lo­tów pasażerskich.