War­tość kana­dyj­skie­go impor­tu i eks­por­tu obni­ży­ła się w kwiet­niu ze wzglę­du na male­ją­ce ceny ropy,  podał w czwar­tek Sta­ti­stics Cana­da, doda­jąc, że ponow­ne otwar­cie więk­szo­ści zakła­dów mon­ta­żu samo­cho­dów może popra­wić bilans han­dlu w nad­cho­dzą­cych miesiącach.

„W odnie­sie­niu do samo­cho­dów i ropy naf­to­wej napraw­dę dosta­je­my nie­złe bicie” — stwier­dził Peter Hall, głów­ny eko­no­mi­sta w Export Deve­lop­ment Canada.

Cał­ko­wi­ty eks­port spadł w kwiet­niu o 29,7 pro­cent do 32,7 miliar­da dol., co sta­no­wi naj­niż­szy poziom od ponad 10 lat, a import spadł o 25,1 do 35,9 miliar­da dol, co jest naj­niż­szym pozio­mem od lute­go 2011 r.,

Stat­scan infor­mu­je, że defi­cyt han­dlo­wy w kwiet­niu wzrósł do 3,25 miliar­da dola­rów  z 1,53 miliar­da dola­rów w mar­cu, co jest wię­cej niż 2,36 miliar­da dola­rów pro­gno­zo­wa­nych przez ana­li­ty­ków w sta­łej ankie­cie Reutera.

Stat­scan powie­dział, że eks­port pro­duk­tów ener­ge­tycz­nych spadł o 3,6 miliar­da dola­rów, co jest naj­więk­szym rekor­do­wym spad­kiem. Spa­dek eks­por­tu ropy naf­to­wej wyniósł 55,1 proc.

Eks­port samo­cho­dów oso­bo­wych i lek­kich cię­ża­ró­wek spadł o 84,8, a import   o 90 procent.

Po publi­ka­cji tych danych dolar kana­dyj­ski spadł  do 73,88 cen­tów amerykańskich.