Naj­więk­sza polo­nij­na para­fia na świe­cie przy­go­to­wu­je się do ponow­ne­go otwar­cia. Jak będzie wyglą­da­ło wnę­trze kościo­ła św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­dze, jak będzie zor­ga­ni­zo­wa­ne prze­strze­ga­nie wymo­gów bez­pie­czeń­stwa sani­tar­ne­go — czy i w jakiej posta­ci będą udzie­la­ne sakra­men­ty; co z tego­rocz­ny­miu Pierw­szy­mi Komu­nia­mi? W przede dniu tego rado­sne­go wyda­rze­nia roz­ma­wia­my z ojca­mi obla­ta­mi, posłu­gu­ją­cy­mi w para­fii i poka­zu­je­my wnę­trza kościoła.

Reklama