We wto­rek rano demon­stran­ci w dal­szym cią­gu blo­ko­wa­li skrzy­żo­wa­nie Gore­way Dri­ve i Mor­ning Star w Mis­sis­sau­dze, w pobli­żu domu, w któ­rym w sobo­tę poli­cja zastrze­li­ła Eja­za Ahme­da Cho­udry­’e­go. Rodzi­na ofia­ry uwa­ża, że poli­cjan­ci uży­li nad­mier­nej siły.

Cho­udry cho­ro­wał na scho­zo­fre­nię. W sobo­tę poli­cja regio­nal­na z Peel zosta­ła wezwa­na do jego domu. Męż­czy­zna prze­ży­wał kry­zys zdro­wot­ny, praw­do­po­dob­nie prze­stał brać leki. Poli­cja uwa­ża­ła, że Cho­udry mógł mieć dostęp do bro­ni. Na począt­ku funk­cjo­na­riu­sze roz­ma­wia­li z zaba­ry­ka­do­wa­nym męż­czy­zną, jed­nak gdy ten prze­stał się z nimi komu­ni­ko­wać, weszli do domu. Doszło do star­cia, pod­czas któ­re­go poli­cjan­ci strze­la­li naj­pierw kula­mi gumo­wy­mi, a potem z bro­ni palnej.

Szef poli­cji z Peel, Nishan Dura­iap­pah, oświad­czył, że jego jed­nost­ka będzie współ­pra­co­wać pod­czas śledz­twa pro­wa­dzo­ne­go przez wydział ds. śledztw spe­cjal­nych. Prze­ka­zał kon­do­len­cje rodzi­nie Cho­udry­’e­go. Powie­dział, że odbył kon­sul­ta­cje z Muslim Advi­so­ry Com­mit­tee i będzie jesz­cze roz­ma­wiał z inny­mi orga­ni­za­cja­mi spo­łecz­ny­mi i z eks­per­ta­mi z dzie­dzi­ny zdro­wia psy­chicz­ne­go. Pod­kre­ślił, że oso­bom z cho­ro­ba­mi psy­chicz­ny­mi nale­ży się pomoc i wsparcie.

reklama