Pre­mier Onta­rio Doug Ford zarzu­cił Sta­nom Zjed­no­czo­nym  „lek­ko­myśl­ne” podej­ście do ponow­ne­go otwar­cia gospo­dar­ki, gdy nowe przy­pad­ki w tym kra­ju osią­ga­ją rekor­do­we poziomy.

W USA w pią­tek zare­je­stro­wa­no 40 588 nowych zaka­żeń COVID-19, co daje w sumie ponad 2,4 milio­na osób.

Sama Flo­ry­da odno­to­wa­ła w pią­tek pra­wie 9 000 nowych przypadków

„Jeśli nadal będzie­my postę­po­wać bar­dzo ostroż­nie , nie zoba­czy­my teraz tych samych wypad­ków, któ­re mają miej­sce w USA”, powie­dział Ford w pią­tek  w Queen’s Park. „Jeśli się nie mylę, w USA 36 000 przy­pad­ków w cią­gu jed­ne­go dnia”.

„W całej Kana­dzie mie­li­śmy 300 przy­pad­ków. Wiem, że są dzie­się­cio­krot­nie więk­sze, (ale) nawet jeśli pomno­ży­my te 300 przez 10, to jest 3000 w porów­na­niu z 36 000”.

 

Gwał­tow­ny wzrost licz­by wykry­tych przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa w Sta­nach Zjed­no­czo­nych skło­nił For­da do powtó­rze­nia w czwar­tek  popar­cia dla zamknię­cia gra­ni­cy Kana­da-USA rów­nież po 21 lipca.

Pre­mier Justin Tru­de­au ogło­sił na począt­ku tego mie­sią­ca,  że gra­ni­ce mię­dzy  dwo­ma kra­ja­mi pozo­sta­ną zamknię­te dla  ruchu tury­stycz­ne­go i “nie istot­ne­go” do 21 lipca.

Po raz trze­ci umo­wa gra­nicz­na zosta­ła prze­dłu­żo­na po pierw­szym wpro­wa­dze­niu w mar­cu, aby zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19.

„Myślę, że 21 lip­ca”, nie jeste­śmy jesz­cze goto­wi na ludzi z połu­dnie od granicy”.