Sco­tia­bank, RBC, CIBC, BMO i TD zobo­wią­za­ły się do zaprze­sta­nia przez mie­siąc zaku­pu reklam w Face­bo­oku doma­ga­jąc się by ta plat­for­ma spo­łecz­no­ścio­wa zaczę­ła w więk­szym stop­niu cen­zu­ro­wać wypo­wie­dzi mają­ce cha­rak­ter “rasi­zmu, prze­mo­cy i dezinformacji”.

Ban­ki dołą­czy­ły w ten spo­sób do mię­dzy inny­mi do Lulu­le­mon Ath­le­ti­ca i Moun­ta­in Equ­ip­ment Co-op, w ramach kam­pa­nii StopHateForProfit .

Ini­cja­ty­wa, któ­rej prze­wo­dzą orga­ni­za­cje takie jak NAACP i żydow­ska Anti-Defa­ma­tion League, roz­po­czę­ła się “w odpo­wie­dzi na rosną­cą anty­se­mic­ką i anty­mu­rzyń­ską reto­ry­kę na tej plat­for­mie mediów społecznościowych.

Reklama

Fir­my uczest­ni­czą­ce zawie­szą w lip­cu wszel­kie rekla­my na platformie.

Rzecz­nik Face­bo­oka reagu­jąc na zarzu­ty zauwa­żył, że fir­ma zawie­si­ła na plat­for­mie ponad 250  grup bia­łych supre­ma­si­stów, ale nie odniósł się do bojkotu.

Nie­daw­no gru­pa  Friends of Cana­dian Bro­ad­ca­sting wezwa­ła rząd fede­ral­ny do zaprze­sta­nia orga­ni­za­cji wir­tu­al­nych  obcho­dów Dnia Kana­dy na Face­bo­oku, ale śro­do­we prze­mó­wie­nie pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au do Kana­dyj­czy­ków poja­wi­ło się na tej platformie.