Kana­da uru­cha­mia część usług pasz­por­to­wych. Od 31 lip­ca moż­na prze­sy­łać wnio­ski pasz­por­to­we pocz­tą. Oso­by, któ­re pla­nu­ją odby­cie podró­ży w cią­gu 30 dni, mogą też umó­wić się na spo­tka­nie z urzęd­ni­kiem. Infor­ma­cje o pro­ce­sie znaj­du­ją się na stro­nie Canada.ca/passport.

Servi­ce Cana­da pro­si jed­nak, by ci, któ­rzy nie mają pla­nów wyjaz­do­wych, wstrzy­ma­li się z wnio­sko­wa­niem o wyda­nie pasz­por­tu. Uprze­dza, że czas ocze­ki­wa­nia na wyda­nie doku­men­tów może być dłuż­szy niż zwykle.

Oso­by, któ­rym ter­min waż­no­ści pasz­por­tu minął 1 lute­go 2019 roku lub póź­niej będą mogły sko­rzy­stać z uprosz­czo­nej pro­ce­du­ry odna­wia­nia doku­men­tu przez dwa lata, a nie przez rok. Dzię­ki temu mają wię­cej cza­su na odno­wie­nie, jeśli nie zamie­rza­ją podró­żo­wać w naj­bliż­szej przyszłości.

reklama

Kana­dyj­czy­cy miesz­ka­ją­cy za gra­ni­cą powin­ni skon­tak­to­wać się z naj­bliż­szą pla­ców­ką dyplo­ma­tycz­ną wyda­ją­ca doku­men­ty. Zakres usług świad­czo­nych przez amba­sa­dy czy kon­su­la­ty może się róż­nić w zależ­no­ści od lokal­nej sytuacji.