Naj­now­szy son­daż prze­pro­wa­dzo­ny przez Lege­ra i Asso­cia­tion for Cana­dian Stu­dies suge­ru­je, że pre­mier Justin Tru­de­au był­by dobrze usta­wio­ny do wal­ki w wybo­rach tej jesie­ni, gdyż więk­szość respon­den­tów uwa­ża go za lide­ra, któ­ry naj­le­piej jest w sta­nie zadbać o Kana­dyj­czy­ków pod­czas pan­de­mii COVID-19 i posta­wić gospo­dar­kę na nogi.

Gdy­by wybo­ry odby­ły się dziś, 38 pro­cent zde­cy­do­wa­nych wybor­ców zapew­nia, że popar­ło­by libe­ra­łów Tru­de­au, w porów­na­niu z 30 pro­cen­ta­mi zde­cy­do­wa­nych gło­so­wać na kon­ser­wa­ty­stów, 18 pro­cent na NDP i 6 pro­cent na Zielonych.

Na pyta­nie, któ­ra par­tia zasłu­ży­ła­by na ich głos, gdy­by Erin O’To­ole sta­nął na cze­le kon­ser­wa­ty­stów, popar­cie libe­ra­łów wzro­sło o jeden punkt, pod­czas gdy popar­cie kon­ser­wa­ty­stów spa­dło do 27 pro­cent. Son­daż suge­ru­je, że O’To­ole — któ­ry został przy­wód­cę kon­ser­wa­ty­stów  dzień po zakoń­cze­niu bada­nia — jest posta­cią nie­zna­ną dla więk­szo­ści Kanadyjczyków.

Respon­den­ci  oce­ni­li Tru­de­au jako naj­bar­dziej zde­cy­do­wa­ne­go, inte­li­gent­ne­go i cha­ry­zma­tycz­ne­go lide­ra oraz naj­lep­sze­go komunikatora.

Reklama

Został rów­nież uzna­ny za naj­bar­dziej opie­kuń­cze­go i współczującego.

W kwe­stiach, któ­re praw­do­po­dob­nie zdo­mi­nu­ją jesien­ną kam­pa­nię wybor­czą, Tru­de­au miał znacz­ną prze­wa­gę; był postrze­ga­ny jako lider gdy cho­dzi o spra­wy kie­ro­wa­nia gospo­dar­ką jest też uzna­ny za naj­lep­sze­go lide­ra w zarzą­dza­niu defi­cy­tem federalnym.

Został rów­nież oce­nio­ny jako lider, któ­ry naj­le­piej pora­dził­by sobie z opie­ką nad Kana­dyj­czy­ka­mi poszko­do­wa­ny­mi przez pan­de­mię; któ­ry naj­le­piej ochro­nił­by Kana­dyj­czy­ków przed dru­gą falą śmier­tel­ne­go koronawirusa