W związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa ukra­iń­ski rząd pod­jął w śro­dę decy­zję o wpro­wa­dze­niu cza­so­we­go zaka­zu wjaz­du do kra­ju dla obco­kra­jow­ców. Zakaz ma obo­wią­zy­wać od 29 sierp­nia do 28 września.

Szef MSW Arsen Awa­kow wyja­śnił, że ogra­ni­cze­nie nie będzie doty­czyć osób, któ­re posia­da­ją pozwo­le­nie na pobyt, są człon­ka­mi misji mię­dzy­na­ro­do­wych i huma­ni­tar­nych, osób wjeż­dża­ją­cych do kra­ju tran­zy­tem, kie­row­ców pojaz­dów cię­ża­ro­wych, instruk­to­rów państw człon­kow­skich NATO, dzia­ła­czy kul­tu­ry, któ­rzy mają zapro­sze­nie od insty­tu­cji kul­tu­ry, oraz “sze­re­gu innych kate­go­rii osób”.

“W związ­ku z pozio­mem zacho­ro­wal­no­ści powin­ni­śmy ochro­nić naszych oby­wa­te­li i wyka­zać się odpo­wie­dzial­no­ścią wobec naszych zagra­nicz­nych part­ne­rów” — powie­dział na posie­dze­niu pre­mier Denys Szmyhal.

Por­tal RBK-Ukra­ina pisze, że mimo zaka­zu na Ukra­inę będą mogli wje­chać oby­wa­te­le Bia­ło­ru­si. “Tak, rze­czy­wi­ście, pod­cho­dzi to pod huma­ni­tar­ne punk­ty, któ­re tutaj zamie­ści­li­śmy” — powie­dział Awa­kow, cyto­wa­ny przez ten ser­wis. Dzień wcze­śniej pre­zy­dent Woło­dy­myr Zełen­ski oświad­czył, że w przy­pad­ku oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si nale­ży prze­wi­dzieć zła­go­dze­nie warun­ków wjaz­du na Ukrainę.