Przeprowadzamy więcej testów niż jakikolwiek kraj na świecie, zdecydowanie ponad 55 milionów testów. Fake News@CNN mówi, że powinniśmy przeprowadzić więcej testów. Ale nawet gdybyśmy zrobili 100 razy więcej, powiedzieliby, że to wciąż za mało. Są całkowicie zdyskredytowani, chcą tylko, aby Sleepy Joe wygrał w listopadzie!


Lamestream Media, w tym @FoxNews , który naprawdę się sprawdził, odmawia pokazania, co NAPRAWDĘ dzieje się w Portland, Seattle i innych miejscach. Chcą, aby amerykańska opinia publiczna uwierzyła, że ​​to tylko wspaniali protestujący, a nie radykalna lewica ANARCHIŚCI!

„Protestujący” to w rzeczywistości anarchiści, którzy nienawidzą naszego kraju. 


Wybory 2020 zostaną całkowicie sfałszowane, jeśli zezwoli się na głosowanie pocztowe i wszyscy o tym wiedzą. Tyle czasu zajmuje rozmowa o zagranicznych wpływach, ale ci sami ludzie nawet nie rozmawiają o korupcji w wyborach pocztowych. Spójrz na Patterson w New Jersey 20% głosów zostało unieważnionych!


Kampania Trumpa ma, zdaniem wielu, więcej ENTUZJAZMU niż jakakolwiek inna kampania w historii naszego wielkiego kraju – nawet więcej niż w 2016 roku. Biden NIE MA ŻADNEGO! Cicha większość przemówi TRZECIEGO LISTOPADA !!! Fałszywe sondaże i fałszywe wiadomości nie uratują radykalnej lewicy.


Szalona Nancy Pelosi powiedziała, że ​​popełniłem błąd, kiedy w styczniu zakazałem ludziom z zainfekowanych Chin wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Dziesiątki tysięcy istnień zostało uratowanych, gdy ona tańczyła na Streets of Chinatown (SF) pod koniec lutego. Biden zgodził się z nią, ale szybko przyznał, że miałem rację!

 


 

We do more testing than any country in the World, by far, over 55 million tests. Fake News
@CNN
says we should do more testing. But even if we did 100 times more, they would then say it is still not enough. They are totally discredited, just want Sleepy Joe to win in November!


The Lamestream Media, including
@FoxNews
, which has really checked out, is refusing to show what is REALLY going on in Portland, Seattle, and other places. They want the American public to believe that these are just some wonderful protesters, not radical left ANARCHISTS!

The “protesters” are actually anarchists who hate our Country. The line of innocent “mothers” were a scam that Lamestream refuses to acknowledge, just like they don’t report the violence of these demonstrations!


The 2020 Election will be totally rigged if Mail-In Voting is allowed to take place, & everyone knows it. So much time is taken talking about foreign influence, but the same people won’t even discuss Mail-In election corruption. Look at Patterson, N.J. 20% of vote was corrupted!


The Trump Campaign has more ENTHUSIASM, according to many, than any campaign in the history of our great Country – Even more than 2016. Biden has NONE! The Silent Majority will speak on NOVEMBER THIRD!!! Fake Suppression Polls & Fake News will not save the Radical Left.


Crazy Nancy Pelosi said I made a mistake when I banned people from infected China from entering the U.S. in January. Tens of thousands of lives were saved, as she danced in the Streets of Chinatown (SF) in late February. Biden agreed with her, but soon admitted that I was right!

 

 

więcej wkrótce 🙂