Rząd Onta­rio przed­sta­wił plan wpro­wa­dze­nia usta­wy zamra­ża­ją­cej pod­wyż­ki czyn­szów w 2021 roku. Ogra­ni­cze­nie ma doty­czyć loka­li, w przy­pad­ku któ­rych wyso­kość pod­wy­żek jest kontrolowana.

Obec­nie pod­wyż­ki czyn­szu w miesz­ka­niach z kon­tro­lo­wa­nym czyn­szem w przy­szłym roku mają wynieść mak­sy­mal­nie 1,5 proc. Rząd chce zamro­zić tę wartość.

Kon­ser­wa­ty­ści zde­cy­do­wa­li się na ten krok po coraz częst­szych pro­te­stach loka­to­rów. Ostat­ni miał miej­sce w zeszły wto­rek przed sądem w Toron­to. Demon­stran­ci chcie­li zablo­ko­wać służ­by miej­skie, któ­re mia­ły egze­kwo­wać eks­mi­sje. Rząd Douga For­da wcze­śniej był kry­ty­ko­wa­ny za sta­no­wi­sko wobec eks­mi­sji, zwłasz­cza że część loka­to­rów mia­ła poważ­ne pro­ble­my z pła­ce­niem czyn­szu pod­czas pan­de­mii. Po począt­ko­wym zaka­zie eks­mi­sji, na począt­ku sierp­nia przed­sta­wi­cie­le rzą­du dali zie­lo­ne świa­tło radzie wła­ści­cie­li i loka­to­rów, by mogła dalej nor­mal­nie zarzą­dzać eksmisje.