W nie­któ­rych dziel­ni­cach Toron­to w cza­sie pan­de­mii czyn­sze spa­dły pra­wie o 40 proc. Rynek czę­ścio­wo zaczy­na odra­biać stra­ty, ale jesz­cze nie wszędzie.

Bul­l­pen Rese­arch & Con­sul­ting i TorontoRentals.com opu­bli­ko­wa­ły raport o sytu­acji w GTA. Wyni­ka z nie­go że śred­nia wyso­kość czyn­szu za sto­pę kwa­dra­to­wą w GTA w mia­rę usta­bi­li­zo­wa­ła się w cią­gu ostat­nich czte­rech mie­się­cy. W zeszłym roku od stycz­nia do grud­nia 2020 staw­ka w GTA zma­la­ła o 16 proc. W 2021 jak dotąd spa­dek wyniósł tyl­ko 1 proc.

W mia­stach nale­żą­cych do GTA zaob­ser­wo­wa­no w kwiet­niu mie­sięcz­ne wzro­sty, m.in. w Oakvil­le o 4,9 proc., w Auro­rze o 4,1 proc., w Bramp­ton – o 4 proc., w Mil­ton – o 3,8 proc., w Ajax – o 2,3 proc., w York – o 1,2 proc., w Mar­kham – o 0,3 proc. i w Scar­bo­ro­ugh – o 0,1 proc. Rekord padł w Vau­ghan, gdzie wzrost wyniósł aż 10 proc. w cią­gu mie­sią­ca. W Pic­ke­ring w kwiet­niu śred­ni czynsz za sto­pę kwa­dra­to­wą wzrósł nato­miast o 8,3 proc. Jeśli cho­dzi o Toron­to, to wzrost wyniósł 0,9 proc.

REKLAMA

Z dru­giej stro­ny mamy mia­sta, w któ­rych miesz­ka­nia do wyna­ję­cia dalej tania­ły. Ceny naj­bar­dziej spa­da­ły w Whit­church-Sto­uf­fvil­le i Rich­mond Hill – o 5 proc. Spad­ki odno­to­wa­no też w Osha­wie (3.1 proc.), East York (1,5 proc.), Mis­sis­sau­dze (1,4 proc.), North York i New­mar­ket (0,7 proc.) i Whit­by (0,5 proc.).

Gene­ral­nie wyż­sze czyn­sze w 2021 roku są za miesz­ka­nia ume­blo­wa­nie niż za nie­ume­blo­wa­ne. Rosną też ceny więk­szych miesz­kań, ceny mniej­szych nato­miast spa­da­ją. Loka­to­rzy szu­ka­ją naj­wi­docz­niej miej­sca, w któ­rym dzie­ci będą mieć miej­sce do nauki, a doro­śli – do pra­cy zdalnej.

W ska­li 12-mie­sięcz­nej w kwiet­niu spa­dła wyso­kość czyn­szu za miesz­ka­nia typu stu­dio, jed­no- i dwu­sy­pial­nio­we. W kwiet­niu 2021 śred­nie staw­ki w GTA przed­sta­wia­ły się nastę­pu­ją­co: stu­dio – 1453 dol. za mie­siąc, miesz­ka­nie jed­no­sy­pial­nio­we – 1753 dol., a dwu­sy­pial­nio­we – 2210 dol. Wszyst­kie kwo­ty są mniej­sze o mniej wię­cej 250 dol. wzglę­dem tych z kwiet­nia 2020. Miesz­ka­nia z czte­re­ma sypial­nia­mi podro­ża­ły z kolei aż o 10 proc.

W samym Toron­to są dziel­ni­ce, w któ­rych miesz­ka­nia do wyna­ję­cia w dal­szym cią­gu tanie­ją. Naj­więk­szy spa­dek w cią­gu ostat­nich 12 mie­się­cy odno­to­wu­je Yon­ge-St. Cla­ir – aż 39 proc., a naj­niż­szy – High Park North, 3 proc. Spo­re spad­ki widać też w Pal­mer­ston-Lit­tle Ita­ly i Forest Hill North – 31 proc., oraz w Casa Loma i Gre­en­wo­od-Coxwell – 29 proc.