Zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go na Bia­ło­ru­si ks. abp Tade­usz Kon­dru­sie­wicz, metro­po­li­ta miń­sko-mohy­lew­ski, nie został wpusz­czo­ny do kra­ju – poin­for­mo­wa­ło dziś Radio Swaboda.

„Znaj­du­ję się na (pol­sko-bia­ło­ru­skim) przej­ściu gra­nicz­nym w Kuź­ni­cy Bia­ło­stoc­kiej. Nie zosta­łem wpusz­czo­ny” – powie­dział metro­po­li­ta miń­sko-mohy­lew­ski Radiu Swaboda.

Metro­po­li­ta miń­sko-mohy­lew­ski kon­se­kwent­nie powta­rza, że obec­ny kry­zys na Bia­ło­ru­si jest następ­stwem od daw­na trwa­ją­ce­go bez­pra­wia. Za zde­cy­do­wa­ną posta­wę tak­że jest repre­sjo­no­wa­ny przez wła­dze. Już dru­gi tydzień z rzę­du wła­dze w Miń­sku blo­ku­ją trans­mi­sję Mszy św.

reklama

W nie­dzie­lę zwierzch­nik Kościo­ła kato­lic­kie­go na Bia­ło­ru­si uczest­ni­czył w obcho­dach 100-lecia para­fii pw. Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej i św. Kazi­mie­rza w Mońkach.

Ks. abp Tade­usz Kon­dru­sie­wicz posia­da oby­wa­tel­stwo Białorusi.

pap