Ufundujmy popiersie gen. Władysława Andersa w National Army Museum w Londynie

 

Insty­tut im. gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa oraz Fun­da­cja Skar­bo­wo­ści im. Jana Paw­ła II ogła­sza­ją nie­zwy­kłą ini­cja­ty­wę, mają­cą na celu uho­no­ro­wa­nie posta­ci gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa w 50. rocz­ni­cę jego śmier­ci, któ­ra przy­pa­da na rok 2020. Pra­gnie­my wspól­ny­mi siła­mi naszych Roda­ków w kra­ju i za gra­ni­cą ufun­do­wać popier­sie gen. Ander­sa, któ­re zosta­nie prze­ka­za­ne na sta­łą eks­po­zy­cję do Natio­nal Army Museum w Londynie.

Dyrek­tor Muzeum – Justin Macie­jew­ski, mają­cy pol­skie korze­nie, pla­nu­je zor­ga­ni­zo­wa­nie w naj­bliż­szych mie­sią­cach wysta­wy poświę­co­nej kam­pa­nii wło­skiej w trak­cie II woj­ny świa­to­wej. Kie­row­nic­two Muzeum jest zde­ter­mi­no­wa­ne, aby poprzez zgro­ma­dzo­ne dotych­czas zbio­ry wyróż­nić klu­czo­wą rolę gen. Ander­sa i II Kor­pu­su Pol­skie­go w ramach 8. Armii Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa. Jest to nie­po­wta­rzal­na szan­sa, aby wspól­ny­mi siła­mi spra­wić, że set­ki tysię­cy tury­stów z całe­go świa­ta, któ­rzy w trak­cie zwie­dza­nia Natio­nal Army Museum będą mie­li oka­zję bli­żej zapo­znać się boha­ter­ską syl­wet­ką gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa i histo­rią hero­icz­nej posta­wy żoł­nie­rzy II Kor­pu­su Pol­skie­go w trak­cie II woj­ny światowej.

Popier­sie gen. Wła­dy­sła­wa Ander­sa zosta­nie wyko­na­ne przez Andrze­ja Pityń­skie­go – pol­skie­go rzeź­bia­rza, auto­ra słyn­ne­go pomni­ka katyń­skie­go w Jer­sey City w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Celem zbiór­ki jest pozy­ska­nie fun­du­szy na wyko­na­nie i odlew popier­sia, jego zabez­pie­cze­nie oraz trans­port ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych do Wiel­kiej Bry­ta­nii. Koszt całe­go przed­się­wzię­cia to 65 tysię­cy złotych.

Zbiór­ka fun­du­szy na ten cel będzie trwa­ła od 1 do 30 wrze­śnia 2020 r. poprzez stro­nę inter­ne­to­wą: pomnik-andersa.pl

Jeste­śmy prze­ko­na­ni, że ta oby­wa­tel­ska i spo­łecz­na ini­cja­ty­wa przy­czy­ni się do pro­mo­cji pol­skiej histo­rii i dzie­dzic­twa w mię­dzy­na­ro­do­wym środowisku.

 

Kon­takt:
Pau­li­na Pietrzak
spe­cja­li­sta ds. kon­tak­tów z mediami
Insty­tut im. gen. Wła­dy­sła­wa Andersa
kontakt@instytutandersa.org.pl