Oczekuje się, że Chiny prześcigną Stany Zjednoczone i staną się największą gospodarką świata w ciągu nieco ponad dziesięciu lat, pomimo eskalacji wrogich działań  Waszyngtonu, prognozuje rządowy think tank z Pekinu.

Pro­gno­za, poczy­nio­na przez naukow­ców z Deve­lop­ment Rese­arch Cen­ter (DRK)  pra­cu­ją­cym  dla rzą­du chiń­skie­go, odzwier­cie­dla głów­ne zało­że­nia  Peki­nu doty­czą­ce nowej stra­te­gii roz­wo­ju pole­ga­ją­cej na więk­szym sku­pie­niu się na ryn­ku kra­jo­wym, w świe­tle nasi­la­ją­cej się rywa­li­za­cji gospo­dar­czej, tech­no­lo­gicz­nej i geo­po­li­tycz­nej ze Sta­na­mi Zjednoczonymi.
Raport pod­kre­śla rów­nież zało­że­nie, że wzrost gospo­dar­czy Chin jest nie do powstrzymania.

Pre­zy­dent Chin Xi Jin­ping potwier­dził w ponie­dzia­łek, że Chi­ny muszą „przy­spie­szyć” reali­za­cję nowej stra­te­gii „podwój­ne­go obie­gu”, bio­rąc pod uwa­gę fakt, że śro­do­wi­sko zewnętrz­ne sta­ło się nie­sta­bil­ne i wrogie.

Według gru­py naukow­ców pod kie­row­nic­twem Chen Chang­shen­ga, któ­ry nad­zo­ru­je bada­nia makro­eko­no­micz­ne w rzą­do­wym think tan­ku, w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat spo­ry mię­dzy Chi­na­mi a USA będą się  nasilać.

Nie moż­na wyklu­czyć, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne wyko­rzy­sta­ją wszyst­kie moż­li­we meto­dy powstrzy­ma­nia roz­wo­ju Chin, w tym nakła­da­jąc sank­cje finan­so­we na chiń­skie fir­my, narzu­ca­jąc ame­ry­kań­skie pra­wa poza gra­ni­ca­mi Ame­ry­ki, przej­mu­jąc chiń­skie udzia­ły w ame­ry­kań­skich skar­bo­wych papie­rach war­to­ścio­wych, zmu­sza­jąc inne kra­je do nało­że­nia embar­ga na eks­port tech­no­lo­gii do Chin, a tak­że wyklu­cza­jąc Chi­ny z ame­ry­kań­skie­go sys­tem roz­li­czeń dola­ro­wych SWIFT.

Jed­nak nawet wszyst­kie te czyn­ni­ki nie powstrzy­ma­ją wzro­stu gospo­dar­cze­go Chin, twier­dzą auto­rzy rapor­tu. Udział tego kra­ju w świa­to­wej gospo­dar­ce wzro­śnie do 18,1 proc. w 2025 r. z  16,2 proc. w 2019 r., pod­czas gdy udział USA spad­nie do 21,9 proc. z 24,1 proc. w tym samym okre­sie — prze­wi­du­ją Chińczycy.

W zeszłym mie­sią­cu Justin Lin Yifu, pro­fe­sor na Uni­wer­sy­te­cie w Peki­nie i były głów­ny eko­no­mi­sta Ban­ku Świa­to­we­go, prze­wi­dział, że Chi­ny prze­ści­gną Sta­ny Zjed­no­czo­ne jako naj­więk­sza gospo­dar­ka świa­ta do 2030 roku.

Raport DRK zakła­da, że śred­nie rocz­ne tem­po wzro­stu pro­duk­tu kra­jo­we­go brut­to (PKB) w Chi­nach spo­wol­ni do prze­dzia­łu od 5 do 5,5 pro­cent w cią­gu naj­bliż­szych pię­ciu lat, z 6,1 pro­cent w 2019 r., PKB na miesz­kań­ca Chin wzro­śnie do 14 000 USD do 2024 r., wypy­cha­jąc kraj z „pułap­ki śred­nich docho­dów” do kate­go­rii „wyso­kie docho­dy”. W rezul­ta­cie wiel­kość gospo­dar­ki Chin prze­kro­czy wiel­kość gospo­dar­ki Unii Euro­pej­skiej w 2027 r. i prze­wyż­szy ame­ry­kań­ską w 2032 r. — prze­wi­du­je think tank chiń­skich ekonomistów

Waż­ny­mi czyn­ni­ka­mi, któ­re będą napę­dzać przy­szły wzrost Chin, są „gospo­dar­ka cyfro­wa” kra­ju i sek­tor usłu­go­wy. Udział sek­to­ra prze­my­sło­we­go w PKB Chin może spaść do 35 pro­cent do 2025 roku z 39 pro­cent w 2019 roku, pod­czas gdy udział sek­to­ra usług ma wzro­snąć do oko­ło 60 pro­cent w 2025 roku z 53,9 pro­cent w 2019.
Oszczęd­no­ści spad­ną, a kosz­ty pra­cy wzro­sną… wraz z rosną­cym obcią­że­niem w posta­ci eme­ry­tur, opie­ki zdro­wot­nej i innych potrzeb socjalnych.

Ocze­ku­je się, że chiń­ska kla­sa śred­nia będzie nadal szyb­ko się roz­wi­jać, zwięk­sza­jąc kon­sump­cję. Według stan­dar­dów Ban­ku Świa­to­we­go w 2018 r. Chi­ny mia­ły oko­ło 400 milio­nów oby­wa­te­li kla­sy śred­niej. Ocze­ku­je się, że do 2025 roku poziom ten wzro­śnie do 560 milio­nów ludzi, poda­no w raporcie.

Za South Chi­na Mor­ning Post