W wywia­dzie dla The Glo­be and Mail lider­ka bia­ło­ru­skiej opo­zy­cji Swie­tła­na Cie­cha­now­ska powie­dzia­ła, że ​​zwró­ci­ła się do Kana­dy o pomoc w media­cji w kry­zy­sie na Bia­ło­ru­si. W szcze­gól­no­ści Cie­cha­now­ska powie­dzia­ła, że ​​dwu­krot­nie roz­ma­wia­ła z mini­strem spraw zagra­nicz­nych Kana­dy Fra­nço­is-Phi­lip­pe Cham­pa­gne i otrzy­ma­ła zapew­nie­nie o pomocy.