Sta­ti­stics Cana­da twier­dzi, że w sierp­niu gospo­dar­ka powięk­szy­ła się o 246 000 sta­no­wisk pra­cy, cho­ciaż tem­po przy­ro­stu miejsc pra­cy zwol­ni­ło w porów­na­niu z lip­cem, kie­dy doda­no 419 000 miejsc pracy.

Zatrud­nie­nie rów­nież rosło szyb­ciej w przy­pad­ku kobiet niż męż­czyzn trze­ci mie­siąc z rzę­du, ponie­waż Sta­ti­stics Cana­da podał, że kobie­ty uzy­ska­ły w sierp­niu oko­ło 150 000 sta­no­wisk w porów­na­niu z 96 000 w przy­pad­ku mężczyzn.

Sto­pa bez­ro­bo­cia spa­dła do 10,2 proc. W sierp­niu w porów­na­niu z 10,9 proc. W lipcu.

Eko­no­mi­ści spo­dzie­wa­li się nie­co wyż­sze­go wzro­stu licz­by miejsc pra­cy o 275 000 w sierp­niu i sto­py bez­ro­bo­cia na pozio­mie 10,1%.

Sta­ti­stics Cana­da twier­dzi, że sto­pa bez­ro­bo­cia w sierp­niu wynio­sła­by 13 pro­cent, gdy­by w obli­cze­niach uwzględ­nio­no oso­by, któ­re aktyw­nie nie szu­ka­ły pracy.