Rosja pode­rwa­ła osiem odrzu­tow­ców, aby prze­chwy­cić trzy ame­ry­kań­skie bom­bow­ce B‑52 zdol­ne do prze­no­sze­nia bro­ni jądro­wej, testu­ją­ce gra­ni­ce Kry­mu nad Ukra­iną i Morzem Czarnym

Osiem rosyj­skich myśliw­ców prze­chwy­ci­ła flo­tę ame­ry­kań­skich bom­bow­ców zbli­ża­ją­cych się do Kry­mu.  Rosyj­ska kon­tro­la powietrz­na wykry­ła w pią­tek trzy bom­bow­ce stra­te­gicz­ne ame­ry­kań­skich sił powietrz­nych B‑52H o zdol­no­ściach nukle­ar­nych zbli­ża­ją­ce się do gra­ni­cy kra­ju — gło­si oświad­cze­nie Mini­ster­stwa Obro­ny w Moskwie. Czte­ry myśliw­ce Su-27 i czte­ry Su-30 zosta­ły szyb­ko pode­rwa­ne i eskor­to­wa­ły ame­ry­kań­skie samoloty.

„Zapo­bie­gnię­to naru­sze­niom gra­ni­cy pań­stwo­wej Fede­ra­cji Rosyj­skiej przez samo­lo­ty ame­ry­kań­skie” — pod­su­mo­wa­no w oświadczeniu.

Gdy trzy bom­bow­ce prze­la­ty­wa­ły nad ukra­iń­ską prze­strze­nią powietrz­ną i nad Morzem Czar­nym w rejo­nie akwe­nu znaj­do­wa­ło się wie­le ame­ry­kań­skich i bry­tyj­skich samo­lo­tów i stat­ków wywia­dow­czych, co suge­ro­wa­ło, że B‑52 mogły testo­wać rosyj­skie rada­ry i obro­nę powietrz­ną nad Kry­mem, któ­ry został  prze­ję­ty przez Rosję po refe­ren­dum w mar­cu 2014 r.

Taka tak­ty­ka była powszech­nie  sto­so­wa­na pod­czas zim­nej woj­ny, ale w dzi­siej­szych cza­sach jest rzadsza.

Dowódz­two euro­pej­skie USA potwier­dzi­ło misję w pią­tek, doda­jąc, że do trzech bom­bow­ców dołą­czy­ły ukra­iń­skie myśliw­ce. Według komu­ni­ka­tu pra­so­we­go misja zapew­ni­ła Ukra­iń­com „cen­ne szko­le­nie w powie­trzu” oraz zade­mon­stro­wa­ła zdol­ność USA i NATO do „odstra­sza­nia Rosji i upew­nie­nia  sojusz­ni­ków i partnerów”.

Piąt­ko­we spo­tka­nie nie było odosob­nio­nym incy­den­tem. Rosyj­skie odrzu­tow­ce wzbi­ły się w powie­trze nie­ca­łe dwa tygo­dnie temu, aby prze­chwy­cić inny B‑52 nad  woda­mi mię­dzy­na­ro­do­wy­mi Morza Czarnego.

Zarów­no USA, jak i Rosja pro­wa­dzą ostat­nio kon­ku­ren­cyj­ne manew­ry w pobli­żu gra­ni­cy rosyj­skiej. Ostat­nio armia ame­ry­kań­ska roz­po­czę­ła ćwi­cze­nia arty­le­ryj­skie 70 km od gra­ni­cy z Esto­nią, kil­ka dni po tym, jak Rosja prze­pro­wa­dzi­ła ćwi­cze­nia mor­skie na Morzu Beringa.

Za RT