Głów­na lekarz Kana­dy p. dr Tam obec­nie zale­ca nosze­nie masek w każ­dej sytu­acji, rów­nież pod­czas sek­su — jesz­cze kil­ka mie­się­cy temu twier­dzi­ła, że nosze­nie masek przez oso­bę bez obja­wów cho­ro­bo­wych mija się z celem.

Oczy­wi­ście dla­cze­go wte­dy było tak, dzi­siaj jest ina­czej pozo­sta­je słod­ką tajem­ni­cą dr. Tam, bo  kie­dy nam sen­sow­nie dora­dza­ła byśmy masek nie nosi­li, set­ki milio­nów Chiń­czy­ków mia­ły je na buziach. Dla­cze­go? Tego dr Tam nie tłumaczyła.

Naj­wy­raź­niej niczym u Orwel­la nikt już nie dba o to jak było, waż­ne jest jak jest…

reklama

Cie­ka­we, jest też czy nie­bez­pie­czeń­stwa zwią­za­ne z zara­że­niem się przez oso­by noszą­ce maski o któ­rych mówi głów­na lekarz Kana­dy dr Tam na fil­mie — doty­ka­nie twa­rzy i powierzch­ni zewnętrz­nej maski — znik­nę­ły dzi­siaj — zwłasz­cza w przy­pad­ku dzie­ci szkol­nych, któ­re w przy­szłym tygo­dniu zama­sko­wa­ne będą sie­dzieć w kla­sach przez kil­ka godzin.