W śro­dę w sta­rym kana­le Wel­land zna­le­zio­no taber­na­ku­lum skra­dzio­ne z  kato­lic­kiej kate­dry — ale kon­se­kro­wa­nych Hostii,  już w nim nie było — dono­si por­tal life­si­te News

Dwie oso­by zosta­ły zosta­ły zare­je­stro­wa­ne na kame­rach moni­to­ru­ją­cych gdy 8 wrze­śnia oko­ło 4:30 rano wła­my­wa­ły się do kate­dry św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej —  poda­ła Kato­lic­ka Agen­cja Infor­ma­cyj­na . Wynio­sły z niej m.in. całe tabernakulum.

W rezul­ta­cie gru­pa para­fian pod­ję­ła pry­wat­nie akcję poszu­ki­waw­czą a miej­sco­wy biskup zaape­lo­wał o zwrot.

reklama

Taber­na­ku­lum zosta­ło odna­le­zio­ne w Cen­ten­nial Park, „czę­ścio­wo zanu­rzo­ne w kana­le Old Wel­land”, nie zna­le­zio­no czę­ści cybo­rium, w któ­rym znaj­du­ją się kon­se­kro­wa­ne Hostie.

Zgod­nie z dok­try­ną wia­ry kato­lic­kiej Hostie kon­se­kro­wa­ne, czy­li Naj­święt­szy Sakra­ment, to dosłow­ne Cia­ło i Krew, Dusza i Bóstwo Jezu­sa Chrystusa.

We wto­rek pod­czas wywia­du radio­we­go biskup St.Catharines Gerald Ber­gie bła­gał zło­dziei — męż­czy­znę i kobie­tę — aby zwró­ci­li Hostie w sta­nie nie­na­ru­szo­nym, wraz z tabernakulum.

„Taber­na­ku­lum moż­na zastą­pić, lecz zawar­tość … to jest to, co jest dla nas tak cen­ne. To jest nie­za­stą­pio­ne ”- powie­dział Ber­gie New­sTalk 610 CKTB.

Dodał, że „nie będzie zada­wać pytań”, jeśli zło­dzie­je zwró­cą Naj­święt­szy Sakra­ment w nie­na­ru­szo­nym stanie.

Rek­tor kate­dry ks. Donald Liz­zot­ti powie­dział Life­Si­te­News, że   taber­na­ku­lum zosta­ło poważ­nie uszko­dzo­ne Wyrwa­no drzwicz­ki i usu­nię­to wszyst­ko, co było w środ­ku”,  zna­le­zio­no tyl­ko wie­ko cybo­rium — powiedział.

Liz­zot­ti powie­dział, że jest taber­na­ku­lum jest wyko­na­ne z oło­wiu. To dużo waży­ło. Do znie­sie­nia z ołta­rza trze­ba było dwoj­ga ludzi — powie­dział Lizzotti.

Poli­cja nie mogła zna­leźć odci­sków pal­ców i uwa­ża, że zło­dzie­je wyczy­ści­li miej­sce zdarzenia.

Powie­dział, że ślad został odna­le­zio­ny, gdy w śro­dę do kate­dry ode­bra­no tele­fon, że taber­na­ku­lum zosta­ło znalezione.

Biskup Ber­gie powie­dział we wto­rek, że być może zło­dzie­je myśle­li, że drzwi z brą­zu są zro­bio­ne ze zło­ta — ale mogli mieć bar­dziej zło­śli­wy zamiar.

Poli­cja nie zamie­ści­ła żad­nych infor­ma­cji o incy­den­cie na swo­jej stro­nie internetowej.

Dr Chri­sian Elia, dyrek­tor wyko­naw­czy Kato­lic­kiej Ligi Praw Oby­wa­tel­skich, potę­pił kra­dzież i pro­fa­na­cję taber­na­ku­lum oraz strasz­li­wy akt pro­fa­na­cji Naj­święt­sze­go Sakramentu.

„To god­ne ubo­le­wa­nia, że ​​nasze kościo­ły i miej­sca kul­tu są przed­mio­tem obec­nej fali gwał­tow­nych ata­ków” — powie­dział LifeSiteNews.

„Wska­zu­je to na nara­sta­ją­cy brak sza­cun­ku dla prze­strze­ni reli­gij­nych, a co za tym idzie, dla ludzi, któ­rzy mogą w nich odda­wać cześć”. „Licz­ba ata­ków jest nie­po­ko­ją­ca i koniecz­na jest cią­gła czuj­ność” — dodał.