Według CREA śred­nia cena domu w Kana­dzie wzro­sła w ubie­głym roku o 18%
Kana­dyj­ski rynek miesz­ka­nio­wy kon­ty­nu­ował swój nie­praw­do­po­dob­ny wzrost w sierp­niu, śred­nie ceny pod­sko­czy­ły o pra­wie 20% w porów­na­niu z rokiem wcze­śniej, a licz­ba sprze­da­nych miesz­kań pobi­ła rów­nież mie­sięcz­ny rekord.

Kana­dyj­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Nie­ru­cho­mo­ści, (Cana­dian Real Esta­te Asso­cia­tion), któ­re repre­zen­tu­je ponad 130 000 pośred­ni­ków w han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi w całym kra­ju, poda­ło we wto­rek, że w cią­gu mie­sią­ca sprze­da­no 58 645 domów, czy­li o 33 pro­cent wię­cej niż zmie­ni­ło wła­ści­cie­la w tym samym mie­sią­cu ubie­głe­go roku.

Sier­pień zazwy­czaj nie jest bar­dzo pra­co­wi­tym mie­sią­cem dla sprze­daw­ców domów. Zwy­kle rynek roz­po­czy­na rok powo­li w mroź­ne zimo­we mie­sią­ce, po czym gwał­tow­nie rośnie na wio­snę, ochła­dza się przez lato i ponow­nie robi się zim­ny pod koniec roku.

Ale rok 2020 jest cał­kiem inny, ponie­waż blo­ka­dy w mar­cu i kwiet­niu opóź­ni­ły wie­le zaku­pów domów i prze­su­nę­ły sezon zaku­po­wy na póź­niej­szy okres.

Ceny rów­nież poszy­bo­wa­ły w górę. Śred­nia cena domu w Kana­dzie sprze­da­ne­go w zeszłym mie­sią­cu wynio­sła 586 000 dol.. To o 18,5 pro­cent wię­cej niż w tym samym mie­sią­cu ubie­głe­go roku.

CREA twier­dzi, że śred­nia cena może wpro­wa­dzać w błąd, ponie­waż duża sprze­daż na dro­gich ryn­kach, takich jak Toron­to i Van­co­uver, może wypa­czyć tę liczbę.