W podziękowaniu Polonii i Kanadyjczykom za wsparcie “Solidarności”

22 wrze­śnia na coko­le muru przed kon­su­la­tem RP w Toron­to zawi­sła tabli­ca ufun­do­wa­na w 40. rocz­ni­cę powsta­nia NSZZ „Soli­dar­ność” w podzię­ko­wa­niu Polo­nii i Kana­dyj­czy­kom za wspar­cie pol­skich dążeń wol­no­ścio­wych w latach osiem­dzie­sią­tych XX wie­ku. Tabli­ca nosi datę 31 sierp­nia 2020 roku. We wto­rek wie­czo­rem doko­na­no jej uro­czy­ste­go odsło­nię­cia. Pomy­sło­daw­cą był kon­sul gene­ral­ny RP w Toron­to Krzysz­tof Grzelczyk.

W uro­czy­sto­ści udział wzię­li mię­dzy inny­mi poli­ty­cy lokal­ni bur­mistrz Mis­sis­sau­gi Bon­nie Crom­bie, posłan­ka do legi­sla­tu­ry Onta­rio Nata­lia Kusen­do­wa oraz Rudy Cuz­zet­to rów­nież MPP z Mississaugi.

Przy oka­zji kil­ka osób otrzy­ma­ło nada­ne przez pre­zy­den­ta RP wyso­kie odzna­cze­nia pań­stwo­we, w tym medal „Wol­no­ści i Solidarności”.

W latach osiem­dzie­sią­tych chod­nik i uli­ca przed ówcze­snym kon­su­la­tem PRL w Toron­to były widow­nią czę­stych demon­stra­cji m.in. w obro­nie ludzi uwię­zio­nych w Pol­sce z powodów .
Aktyw­nie dzia­ła­ła polo­nij­na orga­ni­za­cja PCAG, przed kon­su­la­tem pro­wa­dzo­na była tak­że gło­dów­ka mary­na­rzy i osób, któ­re sta­ra­ły się o wypusz­cze­nie z PRL ich rodzin.