Libe­ra­ło­wie i NDP osią­gnę­li w pią­tek poro­zu­mie­nie w spra­wie zwol­nień lekar­skich, otwie­ra­jąc dro­gę do popar­cia przez NDP prze­mó­wie­nia tro­no­we­go i unik­nię­cia jesien­nych wybo­rów, poda­ła CBC News.

Bill C‑2 — pro­po­no­wa­ne usta­wo­daw­stwo, któ­re prze­no­si świad­cze­nia ludzi z CERB czy­li świad­cze­nia “pan­de­micz­ne­go” do pro­gra­mu ubez­pie­czeń od bez­ro­bo­cia  zosta­nie zmie­nio­ne w celu roz­sze­rze­nia upraw­nień do zwol­nie­nia chorobowego .

Kon­ser­wa­ty­ści sta­now­czo powie­dzie­li, że nie poprą prze­mó­wie­nia tro­no­we­go, pod­czas gdy Bloc Québéco­is powie­dział, że nie poprze go, dopó­ki rząd  nie zwięk­szy trans­fe­rów opie­ki zdro­wot­nej do prowincji.

Popar­cie NDP da wystar­cza­ją­cą licz­bę  gło­sów, aby uchwa­lić wotum zaufa­nia do prze­mó­wie­nia tro­no­we­go i unik­nąć przed­ter­mi­no­wych wyborów.

Singh od daw­na sygna­li­zo­wał, że chciał­by, aby rząd dotrzy­mał obiet­ni­cy zapew­nie­nia 10-dnio­we­go kra­jo­we­go zasił­ku cho­ro­bo­we­go i zapew­nie­nia, że ​​nikt nie stra­ci pod­czas przej­ścia z CERB do EI lub do innych pro­gra­mów świadczeń.