Onta­rio usta­no­wi­ło nowy rekord dzien­ne­go wzro­stu licz­by przy­pad­ków pozy­tyw­ne­go testu na nowe­go koronawirusa.

Pro­win­cja zgła­sza 700 nowych przy­pad­ków  — naj­wyż­szy w histo­rii wzrost w cią­gu jed­ne­go dnia.

W szpi­ta­lach prze­by­wa obec­nie 128 osób.

Odno­to­wa­no jed­ną nową śmierć z powo­du Covid-19

Wczo­raj zakoń­czo­no ponad 40 000 testów, ale obec­nie bada­nych jest pra­wie 50 000 przy­pad­ków dziennie