Komu­ni­kat

Ojco­wie Fran­cisz­ka­nie infor­mu­ją, że
ze wzglę­du na zaostrzo­ne rygo­ry Covid — 19,
jakie wpro­wa­dzi­ła pro­win­cja Ontario,
a w szcze­gól­no­ści coun­ty Renfrew,
pozwa­la­ją­ce na mak­sy­mal­nie 25 osób
w zgro­ma­dze­niach na otwar­tej przestrzeni,
Odwo­ła­ne są wszyst­kie Msze św. w Kate­drze pod Sosnami 
z udzia­łem ludu podczas
Świę­ta Dzięk­czy­nie­nia (Thanks­gi­ving)
na ONT Kaszubach.
Msze św. w zamó­wio­nych inten­cjach zosta­ną odpra­wio­ne bez udzia­łu ludu.
O. Jan Łempicki
rek­tor Ośrod­ka Franciszkańskiego
na Kaszubach
Ps. Msza św. angiel­sko — pol­ska odbę­dzie się 
w nie­dzie­lę 11.X.2020r. w Para­fii M.B.Królowej Pol­ski w Wil­nie o godz.11-tej.