Izra­el­ski par­la­ment uchwa­lił w śro­dę pra­wo pozwa­la­ją­ce rzą­do­wi ogra­ni­czać pro­te­sty pod­czas obo­wią­zu­ją­cej w kra­ju kwa­ran­tan­ny — poin­for­mo­wa­ła agen­cja AP doda­jąc, że jest to powszech­nie postrze­ga­ne jako pró­ba stłu­mie­nia pro­te­stów prze­ciw­ko premierowi.

Nowe pra­wo pozwa­la rzą­do­wi na ogło­sze­nie trwa­ją­ce­go tydzień sta­nu wyjąt­ko­we­go, jeże­li uzna on, że wyma­ga tego sytu­acja epi­de­micz­na zwią­za­na z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa. W tym okre­sie rząd mógł­by zaka­zać oby­wa­te­lom udzia­łu w zgro­ma­dze­niach, w tym w pro­te­stach, odby­wa­ją­cych się dalej niż kilo­metr od miej­sca zamiesz­ka­nia — rela­cjo­nu­je agencja.

Prze­pis jest powszech­nie postrze­ga­ny jako pró­ba stłu­mie­nia pro­te­stów prze­ciw­ko pre­mie­ro­wi Ben­ja­mi­no­wi Netan­ja­hu, któ­re od ponad dwóch mie­się­cy co tydzień przy­cią­ga­ją pod jego rezy­den­cję w Jero­zo­li­mie tysią­ce demon­stran­tów — pisze AP.

Doma­ga­ją się oni rezy­gna­cji pre­mie­ra ze sta­no­wi­ska w związ­ku z toczą­cym się prze­ciw­ko nie­mu pro­ce­sem o korup­cję. Oskar­ża­ją go rów­nież o złe zarzą­dza­nie kra­jem pod­czas epidemii.

Reklama

Netan­ja­hu oświad­czył, że pro­te­sty muszą się zakoń­czyć z powo­du zagro­że­nia zdro­wia publicznego.

Izra­el­ski pre­mier jest oskar­żo­ny o korup­cję, defrau­da­cję i nad­uży­cie zaufa­nia. Jego pro­ces roz­po­czął się pod koniec maja, gro­zi mu do 10 lat wię­zie­nia. Netan­ja­hu zaprze­cza wszyst­kim oskar­że­niom, zarzu­ca­jąc mediom i orga­nom ści­ga­nia zor­ga­ni­zo­wa­ny atak na swo­ją osobę.

W całym Izra­elu od 18 wrze­śnia obo­wią­zu­je ogól­no­na­ro­do­wa kwa­ran­tan­na, mają­ca powstrzy­mać roz­prze­strze­nia­nie się koro­na­wi­ru­sa. Zamknię­te są szko­ły, restau­ra­cje, cen­tra han­dlo­we i set­ki przed­się­biorstw. Ogra­ni­cze­nia pier­wot­nie mia­ły obo­wią­zy­wać do 11 paź­dzier­ni­ka, ale wła­dze zapo­wia­da­ją, że zosta­ną prze­dłu­żo­ne z powo­du rosną­cej licz­by infek­cji — pisze AP.

Od począt­ku pan­de­mii wiru­sem SARS-CoV‑2 w Izra­elu zaka­zi­ło się ponad 235 tys. osób, z któ­rych ponad 1,5 tys. zmar­ło — wyni­ka z danych mini­ster­stwa zdro­wia. W kra­ju notu­je się jed­ną z naj­wyż­szych na świe­cie licz­bę nowych infek­cji w prze­li­cze­niu na 100 tys. miesz­kań­ców. (PAP)